แฟ้มภาพ.. พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ 12 กุมภาพันธ์ 2566

แบบกรอกประวัตินักเรียนเข้ารับทุน2566
1) ขอให้กรอกประวัตินักเรียนผู้เข้ารับ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2566 และนำส่งอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ในวันพิธีมอบทุนการศึกษาฯ
2) โปรดพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน เข้ารับมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมทั้งมอบหมายคุณครูนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯจำนวนดังกล่าว
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ นักเรียน และ/หรือ โรงเรียน ที่ไม่มารับทุนในวัน-เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
3) โปรดตรงเวลา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิพร้อมกัน 10 โรงเรียน

กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น สู่ปีที่ 14
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จัดมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2566 *
เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 225 ทุน (225,000 บาท) รวม 10 โรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

* ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19
ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา นวมินทราชินี) ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

รายชื่อ 10 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 40 ทุน
 2. โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 40 ทุน
 3. โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน
 4. โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 15 ทุน
 5. โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 15 ทุน
 6. โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 15 ทุน
 7. โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 15 ทุน
 8. โรงเรียนวัดหัวเด่น ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จำนวน 25 ทุน
 9. โรงเรียนวัดโฆสิตาราม ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จำนวน 25 ทุน
 10. โรงเรียนวัดสนามชัย ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จำนวน 15 ทุน

ประกาศ 19 มกราคม 2566
โดย อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล) 081-4245187
ต.พักทัน อ.บางระจันจ.สิงห์บุรี

www.uthong-udomsub.com/wp


อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2566” ทุนละ 1,000 บาท เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น
“มาร่วมแบ่งปันความสุข.. ด้วยหัวใจที่เป็นสุขยิ่ง”…
โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล จำนวนทุน (ยังไม่ต้องโอนเงิน) ในท้ายประกาศนี้ หรือช่องทางที่ท่านสะดวก
หรือที่นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล 081-4245187 เพื่อบันทึกรายนามเจ้าภาพบนเว็บไซด์นี้

โปรดแจ้งเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น.
ให้โอนเงินทําบุญเมื่อสะดวก ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ คําอธิษฐานทําบุญทุนการศึกษาฯ
ตั้งนะโม 3 จบ
“ขอสละการทรัพย์นี้ ให้สติปัญญา ทั้งทางโลก ทางธรรม..”

ประกาศ 12 ธันวาคม 2565

โดย อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล) 081-4245187
ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
www.uthong-udomsub.com/wp

… รายนามเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2566”
เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น
ทุนละ 1,000 บาท (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น สู่ปีที่ 14)

 1. คุณบุญมี ปัญญาใส กทม. 2 ทุน*
 2. ครอบครัว พัฒธนชัยมงคล (ปลัดอ้อย) จ.ร้อยเอ็ด 1 ทุน*
 3. อาจารย์ ดร.พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์ และครอบครัว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กทม. 1 ทุน*
 4. คุณอัญชิษฐา เลิศเหล่าสกุลพร และครอบครัว จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
 5. คุณแม่ สมบัติ แก้วมุข (คุณแม่น้องอ้อ) จ.ปทุมธานี 1 ทุน*
 6. คุณณัฐหทัย สนใจยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กทม. 1 ทุน*
 7. คุณณภัสสรณ์ – คุณอาทิตย์ โลหะญาณจารี และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 8. คุณพัชรินทร์ ตรีศูลยุทธ สหมิตรช้อปปิ้งมอลล์ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
 9. คุณสมชาย ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
 10. คุณอรวรรณ สุขปราการ (น้องแอน) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
 11. คุณอัญชลี สีสด (น้องฝน) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
 12. คุณแก้ว จงพิพัฒนากูล และครอบครัว (พี่แก้ว) กทม. 1 ทุน*
 13. คุณสโรชา บางพระไทยา จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
 14. คุณพุทธิชัย – คุณรัตนา – นายเทพประทาน เคลือบกำเหนิด บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 3 ทุน*
 15. คุณรัตนา ศุภพงศ์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 16. คุณแม่ สัมฤทธิ์ – คุณรุจิรา พูลสวัสดิ์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
 17. คุณสมชาติ บุญเกิด และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
 18. คุณแม่เจริญ คุ้มครอง (คุณแม่โก) จ.ลพบุรี 1 ทุน*
 19. คุณปฤวัลย์ หงส์ประภัสม์ และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
 20. คุณกมลชนก ตระกูลใจดี (น้องเนส) – คุณธรรศวัฒน์ ถิ่นวงษ์ม่อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. 2 ทุน*
 21. คุณเลิศชาย ชื่นอุไทย และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 22. คุณเมษา ฉายากุล และครอบครัว (พี่เมษา) จ.ภูเก็ต 10 ทุน*
 23. คุณนวลฉวี – คุณวิชา ธรรมยุทธสกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 24. คุณไพรัตน์ ปิยะสัจจบูลย์ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 25. คุณวณิชยา วงศ์ษา (น้องตุ้ม) กทม. 1 ทุน*
 26. คุณกัญชพร ไวสาริกิจ (น้องเกด) อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 1 ทุน*
 27. คุณภาวัช ธนพรจันทร์ (คุณเอ) อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 1 ทุน*
 28. คุณแม่เพ็ญสินี ธนาเสรีสกุล จ.นครศรีธรรมราช 1 ทุน*
 29. คุณวรรณดาลักษณ์ ธนาเสรีสกุล บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 30. คุณแม่จำรูญ – คุณอำนาจ ริยะสุ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 31. คุณพุฒิเศรษฐ์ – คุณกองทุน – คุณนริศฌา – คุณภรพล จงสกุล กทม. 4 ทุน*
 32. คุณยุทธพงศ์ – คุณกุลชไม – คุณยลอังคนา  สืบฟัก  กทม. 2 ทุน*
 33. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ และครอบครัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กทม. 1 ทุน*
 34. คุณวิรัช – คุณพูนสิน – คุณชลัช – คุณปณต – คุณธนภัทร – คุณเกษฎา – คุณพาดี – คุณพลัช รัตนเรืองจำรูญ (ครอบครัว พี่พูนสิน) จ.ปทุมธานี 5 ทุน*
 35. รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง วิภารัตน์ มนุญากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. 3 ทุน*
 36. คุณยอดพลอย สันติพรพงศ์ – คุณมโน – ด.ญ.ทรัพยมัย – ด.ญ.แยมมี่ กิตติพัฒนาพงศ์ (ครอบครัว น้องพลอย) กทม. 1 ทุน*
 37. คุณปารณีย์ ณ ถลาง และครอบครัว (พี่นก) กทม. 1 ทุน*
 38. คุณลักขณา วิจัยสุตกิจ และครอบครัว (พี่ณา) กทม. 2 ทุน*
 39. คุณสมัย สวรรณา – คุณณัฐยา สาระกุล (ร้านสมัยขาหมู ถนนประชาอุทิศ ซ.45) กทม. 1 ทุน*
 40. คุณเก็จฤทธิ์ สระประทุม กทม. 1 ทุน*
 41. คุณไพรัช – คุณสุวรรณา อ่ำเผือก (พี่ไพรัช – พี่หน่อย) จ.นนทบุรี 1 ทุน*
 42. คุณชลิต – คุณจิราภรณ์ – คุณปณิชยา – คุณนนท์ภรสิทธิ์ เริ่มพิทักษ์ถาวร (ครอบครัว น้องไก่) กทม. 2 ทุน*
 43. คุณพัชรพร ณ สงขลา (พี่พัช) กทม. 2 ทุน*
 44. คุณสุวัฒ สุยอย และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 45. พ.ต.ปฐานัฏ – คุณแม่ลำใย ศรีวรรณรัตน์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 ทุน*
 46. คุณปิยะวดี พรวัฒนาเจริญ และครอบครัว (น้องเจี๊ยบ) กทม. 1 ทุน*
 47. อาจารย์ เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ กทม. 2 ทุน*
 48. ดร.ประพจน์ ตรีจันทร์ทอง และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 49. คุณจันทร์จีรา ตรีจันทร์ทอง และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 50. คุณศรินภัสร์ กาญจนสารวิสิฐ และครอบครัว (น้องนุช) จ.นนทบุรี 1 ทุน*
 51. คุณพงศ์สิทธิ์ หวานสนิท และครอบครัว จ.นนทบุรี 1 ทุน*
 52. คุณจุสิน – คุณอาทิตยา สุทาชัยพร และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 53. คุณณิชา ขุนอินทร์ และคุณแม่ (คุณหนิง) กทม. 3 ทุน*
 54. คุณพุทธพร สภานนท์ (ป้าต๋อย) กทม. 1 ทุน*
 55. คุณแสงดาว สิงหรา และครอบครัว (น้องปู) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 2 ทุน*
 56. คุณเกศินี นพรัตน์ (น้องนิ่ม) กทม. 2 ทุน*
 57. คุณไพศาล – คุณสุนีย์ กตัญญู (น้องต้น – น้องนี) กทม. 1 ทุน*
 58. คุณอังสุดา – คุณศุภพจน์ จิตสุภานันท์ และครอบครัว อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 1 ทุน*
 59. คุณสุกัญญา พิพิธ (คุณแก้ว) จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
 60. คุณอารี – คุณชุลีรัตน์ – คุณอรชุน สวัสดี กทม. 3 ทุน*
 61. คุณปัทมา ฐิตะเมธากุล กทม. 2 ทุน*
 62. คุณมัชฌิมา ผาสุขภักดิ์ (ลูกนิว) กทม. 1 ทุน*
 63. อาจารย์ ดร.ธณภณ – คุณปรารถนา ธำรงคุณานัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กทม. 1 ทุน*(100)
 64. อาจารย์ ธนาคาร คุ้มภัย จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
 65. คุณสมพร เกียรติจินดารัตน์ ( เจ้ไน้ ) กทม. 1 ทุน*
 66. นายแพทย์. ภัทรพล พิริยะตระกูล 1 ทุน*
 67. นางชไมพร พิริยะตระกูล กทม. 1 ทุน*
 68. คุณชนมน พิริยะตระกูล กทม. 1 ทุน*
 69. คุณภาวิต พิริยะตระกูล กทม. 1 ทุน*
 70. นายอภิสักขี ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
 71. คุณพิมพรรณ ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
 72. ด.ช.อชิระ ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
 73. ด.ญ.ไปรยา ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
 74. คุณชวลิต เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
 75. คุณจันทร์จิรา เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
 76. คุณรชต เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
 77. ด.ช.วริทธ์ เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
 78. คุณสุวิทย์ สุวรรณา และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 79. คุณพนอ – คุณสมหญิง – คุณนวัต – คุณนวิษ สัตยาพร กทม. 2 ทุน*
 80. คุณจินดารัตน์ วิจัยสุตกิจ (น้องดา) กทม. 1 ทุน*
 81. อาจารย์ รศ.นฤมล จียโชค และครอบครัว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 ทุน*
 82. คุณสุวรรณา เซ็น และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 83. คุณมานพ งามเกียรติขจร และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 84. ดร.พีระ พัชรินทร์ตนะกุล และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 85. คุณคนองฤทธิ์ บัวงาม และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 86. คุณกันยา นิธิยานันท์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 87. ดร.เสาวภาคย์ สาสนัส และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 88. คุณธนิยา รุจนเวชช์ กทม. 1 ทุน*
 89. คุณนภาพร สุขปราการ (พี่อ้อ) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
 90. คุณเกดกมล เสนาวัตร และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 91. คุณสุนีรัตน์ จโนภาษ กทม. 2 ทุน*
 92. คุณธนวัฒน์ – คุณอรพรรณ – แพทย์หญิง อารียา ติณสุรวัฒนา กทม. 10 ทุน*
 93. คุณธัญญธร จรัณยานนท์ (พี่แก้ว) จ.นครนายก 1 ทุน*
 94. คุณปัทมา  สาธิตวงศ์ กทม. 1 ทุน*
 95. คุณปาริฉัตร ขจิตระบิน และครอบครัว (พี่แป๋ม) กทม. 1 ทุน*
 96. คุณครู สุจิรา รักษ์จันทร์  อ.คุระบุรี จ.พังงา  1 ทุน*
 97. คุณวีระศักดิ์ – คุณบุญราศี – ด.ช.เจตติศักดิ์ – ด.ญ.บุญญาภา รักษ์จันทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา  1 ทุน*
 98. คุณจิรศักดิ์ – คุณรมิฏา รักษ์จันทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา  1 ทุน*
 99. ครอบครัว บ้านธารบุญ กทม. 1 ทุน*
 100. คุณนพดล อาภานันท์ จ.นครปฐม  1 ทุน*
 101. คุณเพ็ญพรรณ ฟูเจริญ กทม.  2 ทุน*
 102. คุณรัชชานนท์ สีสด (น้องฮอลล์) กทม. 2 ทุน*
 103. คุณเริงรบ – คุณณัฐฐินี บุณยชีวิตานนท์ จ.ชลบุรี  1  ทุน*
 104. คุณเตชินี – คุณเขมณัฐ บุณยชีวิตานนท์ จ.ชลบุรี  1  ทุน*
 105. คุณนงลักษณ์ อธิพงษ์อาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 2 ทุน*
 106. คุณกาญจนา คำหอมกุล และครอบครัว จ.นนทบุรี 1 ทุน*
 107. คุณสิรวิชญ์ – คุณดวงสมร เจริญธรรมพจน์ และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 108. คุณวัลภา โลหวริตานนท์ (น้องแอน) กทม. 1 ทุน*
 109. คุณแม่พรรณเพ็ญ อิศราภิรมย์ กทม. 1 ทุน*
 110. คุณบุณฑริกา อิศราภิรมย์ กทม. 1 ทุน*
 111. คุณขวัญชนก คล้ามสถิต และครอบครัว จ.นนทบุรี 2 ทุน*
 112. คุณชิติพงศ์  อภิปิติอนันต์ และครอบครัว จ.ชลบุรี  3  ทุน*
 113. คุณสุรพล – คุณวิไลลักษณ์  เต็มธนาภัทร์ และครอบครัว กทม.  1  ทุน*
 114. คุณประสิทธิ์ – คุณละออง มาชัยภูมิ กทม.  1  ทุน*
 115. คุณโสภณัฐ – คุณณัฐสันต์ ขจิตระบิน  กทม.  1  ทุน*
 116. คุณปุณยิกา ขจิตระบิน  กทม.  1  ทุน*
 117. คุณสีรุ้ง อินวกูล และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  1  ทุน*
 118. ผศ.ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ มิเชล – คุณฌอร์ณ ลุค มิเชล กทม. 1 ทุน*
 119. คุณภาณุพงศ์ – คุณศิรสิทธิ์ – คุณเนาวรัตน์ เสือแก้ว และครอบครัว กทม.  1 ทุน*
 120. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
 121. คุณปฎิภาณ – คุณปาริฉัตร สวัสดี (น้องอ้อ) จ.ฉะเชิงเทรา  1  ทุน*
 122. คุณปิติพร  รุจนเวชช์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 3 ทุน*
 123. คุณแม่บุญเคียง สวนชัง กทม. 1  ทุน*
 124. คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 125. ครอบครัว ชมณภัส  ทองสาร์ (น้องเก๋) จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
 126. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. 3 ทุน*
 127. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุรางค์ เจียมจรรยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. 1 ทุน*
 128. คุณเพ็ญพิมล ลือขจร และครอบครัว (PTS Combination Co.,Ltd.) จ.นนทบุรี  5 ทุน*
 129. คุณแม่ ดรุณี  แซ่ชิ้น กทม.  2 ทุน*
 130. คุณธัญญาภรณ์  บริพัชร์ธนโชติ กทม.  1 ทุน*
 131. คุณวิรัช – คุณอรพรรณ  รักษ์โพธิ์เขียว และครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  1  ทุน*
 132. คุณธีราภรณ์  ทองเนียม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 133. คุณจามรี  สายอุบล บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 134. คุณวัชระ  ฟักสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
 135. คุณพัชริกา  เกตุแก้ว (รัตน์) และครอบครัว กทม.  1 ทุน*
 136. คุณจุฬพงศ์  มูลศาสตร์ และครอบครัว  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 137. คุณภุมรี  รัศมีไพฑูรย์ (พี่ไน้) กทม.  1  ทุน*
 138. คุณกรวิก  ตันพิพัฒน์ กทม.  1 ทุน*
 139. คุณอุไรรักษ์  ตันพิพัฒน์ กทม.  1 ทุน*
 140. คุณอัครนันท์  ตันพิพัฒน์ กทม.  1 ทุน*
 141. คุณชนน  พงษ์ทวีวิรัตน์ กทม.  1 ทุน*
 142. คุณพิตติภัชร์  โสภณธรรมสิทธิ์  กทม.  1 ทุน*
 143. คุณสรวิศ  วิรุณจันทร์ทรา และครอบครัว (โรงหล่อพระพุทธรูป สรวิศ) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  1 ทุน*
 144. คุณไพรินทร์ – คุณวันชัย เพ็ชร์รักษ์ และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  1 ทุน*
 145. คุณแม่ เสวียน  อิ่มสำราญ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  1 ทุน*
 146. คุณชุตินันท์  ปัญญาใส จ.สมุทรปราการ  1 ทุน*
 147. ดร.พงศ์ฐิติ  พงศ์ศิลามณี บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 2 ทุน*
 148. คุณแม่ สมทรง  กล้าปราบศึก – คุณปิยะฉัตร  บัวรอด (คุณแม่แดง – น้องปิ๊น) จ.สมุทรปราการ  5 ทุน*
 149. คุณวันดี – คุณวรัญญู พุทธจันทร์ (น้องเหมียว – น้องใหม่) กทม. 3 ทุน*
 150. คุณวีระชัย – คุณจิตติมา เลิศอัศวรัตน์ และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 151. ดร.พิเชษฐ์  ฤทธิสุนทร และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 152. คุณศิริพรรณ  บุญเกิด บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*

เจ้าภาพลำดับ 1-152 จำนวนทุน รวม 225 ทุน (225,000 บาท)
ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน

*ได้รับเงินทำบุญแล้ว
..
หากพิมพ์ข้อความผิดโปรดแจ้งให้แก้ไข..

“ขออาราธนาคุณพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และคุณความดีที่ได้ทำบุญทุนการศึกษาในโอกาสปีใหม่นี้ ให้ท่านเจ้าภาพสมปรารถนา ด้วยจิตเปี่ยมสุขอันยิ่ง เทอญ”

บันทึกรายนามเจ้าภาพล่าสุด 3 กุมภาพันธ์  2566

สาธุกุศลจิตเจ้าภาพทุกท่าน
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล) 081-4245187

 


หมายเหตุ..“ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” หมายถึง เงินทำบุญปีใหม่ พระประธาน ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จากผู้มีจิตศรัทธาที่ซึ่งอธิษฐานจิตทำบุญด้านปัญญา ถวายบูชาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) พระประธาน ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ณ สถานปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นสิริบุญมงคลรับปีใหม่ (ทุกปี) โดยอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ นำเงินทั้งหมด มาจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่น (แบบไม่เจาะจง)
..ขั้นตอนพิธีมอบทุนการศึกษาฯ จะนำเด็กๆ กราบพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วนำนั่งสมาธิโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนรับมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อบ่มเพาะจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่จิตเด็กๆ ตั้งแต่วัยเยาว์ ส่งเสริมให้กำลังใจเด็กนักเรียนประพฤติดี กระทำความดี เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมสืบไป


ความเป็นมา ..ในปี พ.ศ. 2553 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ได้ชักชวนคณะญาติธรรม จัดเลี้ยงอาหารวันเด็ก และเป็นเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ในวันเด็ก ให้โอกาสเด็กๆ ในสังคมท้องถิ่น ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้สนุกสนานในพื้นที่ใกล้บ้าน ซึ่งในอดีต ไม่เคยมีการจัดงานวันเด็กขึ้นเลย โดยอุทยานธรรมฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารในวันเด็กขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 และต่อมาได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพ เข้าร่วมจัด “โครงการสานฝันปันน้ำใจในวันเด็กให้น้องอิ่มท้อง” โดยเพิ่มกิจกรรมนำเด็กๆ เล่นเกมสนุกสนาน พร้อมแจกของรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียน และต่อมาได้มีผู้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็กทุกปี จนถึง 10 ปี คณะผู้จัดงานวันเด็กอุทยานธรรมฯ “ล้วนสูงวัย” ไม่สะดวก จึงยุติการจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2563 แต่ยังคงจัดมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ต่อเนื่องทุกปี


ด้วยแนวคิด ..การแบ่งปันโอกาสที่ดีจากสังคมเมืองสู่สังคมท้องถิ่น “ผู้ให้..ใจดี ผู้รับ..ดีใจ” บ่มเพาะความทรงจำ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ให้เด็กๆ ในท้องถิ่นวัยเยาว์ เติบโตควบคู่คุณธรรมจริยธรรมฯ
มาร่วมสามัคคี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันกับเรา เพราะเราเชื่อว่า..เด็กๆ ซึ่งถูกบ่มเพาะให้จริยธรรมเกิดขึ้นในจิต จะเติบโตเป็น “กำแพงสีขาว” ให้กับท้องถิ่น มาร่วมกันสร้างกำแพงสีขาว แบ่งปันประโยชน์ส่วนตน/ส่วนเหลือ/ส่วนที่ต้องการให้/ส่วนที่สามารถให้ได้..เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในท้องถิ่น และสังคมไทย ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
“ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ..บ้านหลังที่สองของคุณ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black