คลิกที่ภาพ..ชมแบบแปลนเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ 
สถาปนิก คุณสุชาติ เลิศศรัณย์ (ภ-สถ.9504)

26 พ.ย.62 เสร็จเฟสแรก งานฐานราก และเทคานคอดิน

เรียน ญาติธรรม
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 3 หลัง

…………ภาพงานก่อสร้าง เฟส 2 แล้วเสร็จ เมื่อ 27 ธันวาคม 2562….
เฟส 2 : งานวางแผ่นพื้นสำเร็จ 182 แผ่น-พื้นหล่อในที่-หล่อเสา 34 ต้น 
 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทุนละ 1,000 บาท หรือตามกำลังสะดวก (ไม่มีการแจกซอง)
“ทุกท่านได้ใช้..ทุกท่านได้ให้ผู้อื่นใช้ เพื่องานวิปัสสนาธุระในพระพุทธศาสนา.”
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล จำนวนทุน พิมพ์ท้ายข้อความประกาศนี้ เพื่อบันทึกประกาศรายนามเจ้าภาพบนเว็บไซด์อุทยานธรรมฯ

เงินทำบุญ
ให้ตั้ง นะโม 3 จบ
อธิษฐานว่า..”ขอการสละทรัพย์ของข้าพเจ้า เป็นความสุข เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย”

กำหนดพิธีอนุโมทนายอดเงิน กองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมกันนั่งสมาธิ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
ในวันขึ้นปีใหม่ วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. (สิริบุญมงคลรับปีใหม่)
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
(28 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563 จัดบวชเนกขัมมะ สิริบุญมงคลรับปีใหม่)

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
สอบถามเพิ่มเติมที่.. นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล 0814245187
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
www.uthong-udomsub.com

ประกาศรายนามเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม (เฟส 2) 1 มกราคม 2563
ทุนละ 1,000 บาท หรือตามกำลังสะดวก (ไม่มีการแจกซอง)

เฟส 2 : งานวางแผ่นพื้นสำเร็จ 182 แผ่น-พื้นหล่อในที่-หล่อเสา 34 ต้น
“ขอการสละทรัพย์ทำบุญของเราทั้งหลายเป็นความสุข เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย..”
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และบุญในโอกาสนี้ ให้เจ้าภาพทุกท่านสมปรารถนา.
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กทม. 120 ทุน*
2. นายพุฒิเศรษฐ์-นางกองทุน, นางสาวนริศฌา-ด.ช.ภรพล จงสกุล กทม. 10 ทุน*
3. อาจารย์เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ กทม. 3 ทุน*
4. คุณวิรัช-คุณพูนสิน-คุณชลัช-คุณปณต-คุณธนภัทร-คุณเกษฎา-คุณพาดี-คุณพลัช รัตนเรืองจำรูญ จ.ปทุมธานี 5 ทุน* (พี่พูนสิน)
5. คุณรุจิรา พูลสวัสดิ์ (น้องรุ) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
6. ครอบครัว นางสาวอัญชิษฐา เลิศเหล่าสกุลพร จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
7. คุณสมัย สวรรณา-คุณณัฐยา สาระกุล (ร้านสมัยขาหมู) กทม. 1 ทุน*
8. คุณธนสุรีย์ กาญจนสาร และครอบครัว (น้องนุช) จ.นนทบุรี 1 ทุน*
9. นายนิรัติศัย-นางพัชรา-น.ส.นิศารัตน์ เมฆมณี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 ทุน*
10. คุณบุญมี ปัญญาใส (ป้านาง) กทม. 2 ทุน*
11. คุณณัฐหทัย สนใจยุทธ (มจธ. บางมด) กทม. 1 ทุน*
12. คุณเลิศชาย ชื่นอุไทย และครอบครัว (ลอย) บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
13. คุณรณยุทธ-นางจิรดา ประเสริฐประศาสน์ และครอบครัว (พี่ตุ้ย) บมจ.ทีโอที จ.ปทุมธานี 2 ทุน*
14. คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน (พี่พร) กทม. 2 ทุน*
15. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ และครอบครัว (อาจารย์ปู, มจธ.) กทม. 1 ทุน*
16. คุณทิพวรรณ-คุณวีระ สระน้ำ และครอบครัว (น้องติ๋ม) บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
17. คุณธนวัฒน์-คุณอรพรรณ-คุณอารียา ติณสุรวัฒนา กทม. 10 ทุน*

18. คุณวรรณภา เพ็ชรรักษ์ และครอบครัว (น้องวัน) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
19. คุณณฐมน ฉัตรปวีณเดช และครอบครัว กทม. 1 ทุน
20. คุณจตุพร ตรีรัตนนนท์ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
21. คุณวัฒนีต์ วีระวัฒทนาสิริกุล กทม. 2 ทุน*
22. คุณอารี-คุณชุลีรัตน์-คุณอรชุน สวัสดี (พี่อารี-พี่อี๊ด-น้องอาร์ค) กทม. 2 ทุน*
23. คุณยุทธพงศ์ สืบฟัก และครอบครัว (พี่ฟัก) กทม. 2 ทุน*
24. คุณวารี-คุณธีวสุ แสงสว่าง (น้องนก-น้องแม็ก) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน
25. อาจารย์แพทย์หญิง ผศ.ดร.วิภารัตน์ มนุญากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. 3 ทุน*
26. คุณกาญจนา คำหอมกุล และครอบครัว จ.นนทบุรี 1 ทุน*
27. คุณสมทรง กล้าปราบศึก (คุณแม่แดง) จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
28. คุณชิติพงศ์ อภิปิติอนันต์ และครอบครัว จ.ชลบุรี 2 ทุน*
29. คุณสมพร เกียรติจินดารัตน์ และครอบครัว (เจ้ไน้) กทม. 1 ทุน*
30. คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน และครอบครัว (พี่เปี๊ยก) บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
31. คุณชนากานต์ ประเทืองสวัสดิ์ (พี่คิ้ม) กทม. 1 ทุน*
32. คุณดวงใจ จตุรภูมิทรัพย์-คุณสธนนทน์ สถิติธนาวิสิฐ และครอบครัว (น้องนิว-เจี๊ยะ) กทม. 1 ทุน* และสีทาอาคาร, ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ที่จำเป็น
33. คุณพัชรธร ประสาทนอก และครอบครัว (น้องพร) ร้านพรนมสด กทม. 1 ทุน*
34. คุณปารณีย์  ณ ถลาง และครอบครัว (พี่นก) กทม. 1 ทุน*
35. คุณพัชรินทร์ ตรีศูลยุทธ (เจ้ง) สหมิตรช้อปปิ้งมอลล์ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
36. คุณพิณรัตน์ ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*

37. คุณพิมพร  ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
38. คุณสมชาย ตรีศูลยุทธ และครอบครัว อ.กันตัง จ.ตรัง 2 ทุน*
39. คุณประเสริฐ ธรรมรักษาสิทธิ์-คุณสุกมล แซ่อึ้ง กทม. 500 บาท*
40. คุณพิชญา หยกอริยะ (เจ้โป่ย) กทม. 500 บาท*
41. คุณสุกัญญา พิพิธ (พี่แก้ว) จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
42. คุณอัญชลี  สีสด (น้องฝน) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
43. คุณอรวรรณ  สุขปราการ (น้องแอน) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน* 
44. คุณป้วยจวง  แซ่ลี้ (เจ้จวง) กทม. 500 บาท*
45. คุณแม่สมร ทิมสถิตย์ และครอบครัว (พี่โก๋, ห้องสมุด บมจ.ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
46. คุณวิรัช-คุณรุจิรา เชาว์ชาญกิจ และครอบครัว (รัช-ไน้) หจก.วงศกรคาร์แคร์ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
47. คุณพัชริกา เกตุแก้ว และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
48. คุณปฏิภาณ–คุณปาริฉัตร สวัสดี (น้องอ้อ) จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
49. คุณเก็จฤทธิ์ สระประทุม กทม. 1 ทุน*
50. คุณวัชระ ฟักสวัสดิ์ (น้องโอ๊ต) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
51. คุณธัญภร ธนัตชัยภัส (พี่แอม) กทม. 1 ทุน*
52. คุณธนิดา เดชคงเวียง (กิ๋ง) จ.สมุทรปราการ 300 บาท*
53. คุณแม่ชลอ สุขปราการ จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
54. คุณนภาพร สุขปราการ (พี่อ้อ) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน* 
55. คุณอรพรรณ รักษ์โพธิ์เขียว และครอบครัว (กิ๊ก) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 ทุน*
56. คุณรัชชานนท์ สีสด (น้องฮอลล์) กทม. 2 ทุน*
57. คุณปิยะฉัตร บัวรอด (น้องปริ้นส์) จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
58. อาจารย์ ปิติพร รุจนเวชช์ (น้องก้อย) มจธ. กทม. 1 ทุน*
59. คุณเกษม-คุณรมย์ธีรา ไตรพิจารณ์ และครอบครัว (หมอเพ็ญ) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
60. คุณละเอียด รุ่งเรือง กทม. 2 ทุน*
61. คุณยุพา รุ่งเรือง และครอบครัว (พี่ยุ้ย) กทม. 2 ทุน*
62. คุณรัตนาวลี-คุณชุติมา ณ นคร (เล็ก) อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
63. คุณธนพล-คุณธนัญญา รัตนพงศ์เสน และครอบครัว (ซุ้ง) ร้านเพื่อนสัตว์น้ำ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
64. คุณอังสุดา-คุณศุภพจน์ จิตสุภานันท์ และครอบครัว (จิ๋ม) จ.ตรัง 1 ทุน*
65. คุณแม่วิไล-คุณปัณณทัต ลัดใหม่ (น้องต๋าน) บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
66. คุณทิษณุ-คุณณิญา-นางสาวภคนัท-นายธนภณ ธนญาธรณ์ (อ้วน,เบญ,น้องบี,น้องแต๊งค์) กทม. 1 ทุน*
67. คุณอธิปัตย์-คุณสุภาภรณ์ มะลิสุวรรณ และครอบครัว จ.ตรัง 1 ทุน*
68. คุณทวณ กล้าปราบศึก กทม. 1 ทุน*
69. อาจารย์ไพฑูรย์-คุณพิฌา เรืองเพ็ง (ร้านส้มโอบ้านดอกไม้) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 ทุน*
70. คุณพัชรินทร์ ยังคีรี และครอบครัว จ.ตรัง 1 ทุน*
71. คุณละออง-คุณประสิทธิ์ มาชัยภูมิ (น้องละ) รพ.รามาธิบดี กทม. 1 ทุน*
72. คุณเพ็ญพรรณ-คุณธนากร วนสุวรรณกุล และครอบครัว จ.ตรัง 3 ทุน*
73. คุณแม่ดรุณี แซ่ชิ้น (หม่ามี้น้องฝน) กทม. 2 ทุน* 
74. คุณพัชริน จวนวรชัย (พี่พัช) กทม. 500 บาท*
75. คุณดลนภา มุขจั่น (พี่หนึ่ง) กทม. 500 บาท*
76. คุณสุธี มหาลาภบุตร และครอบครัว บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
77. คุณแม่เซาะคิ้ม ถามะวัฒน์ จ.ชลบุรี 500 บาท*
78. คุณกิมเฮียง แซ่ตั้ง (เจ้เฮียง) กทม. 500 บาท*
79. คุณยุพา สุขประโยชน์ และครอบครัว กทม. 500 บาท*
80. คุณชวน-คุณเสาวลักษณ์ หอมหวล (เจ้ฉิก) กทม. 500 บาท*
81. คุณฮุง แซ่โค้ว และครอบครัว กทม. 200 บาท*
82. คุณสว่างจิตร จันทรสมัย (พี่บาง) กทม. 300 บาท*
83. คุณเรวัติ ตั้งอารยธรรม (เฮียเต็ก) กทม. 200 บาท*
84. คุณโง้ว กทม. 100 บาท*
85. คุณอ้อย กทม. 100 บาท*
86. คุณวัลภา โลหวริตานนท์ (น้องแอน) กทม. 1 ทุน*
87. คุณหย่งฮั้ว แซ่ลิ้ม (เจ้ฮัว) กทม. 200 บาท*
88. คุณธนิยา รุจนเวชช์ (น้องกวาง) กทม. 1 ทุน*
89. คุณขวัญชนก คล้ามสถิต และครอบครัว (น้องขวัญ) จ.นนทบุรี 500 บาท*
90. คุณปุญญภาพ ดินวูน กทม. 500 บาท*
91. คุณลักขณา วิจัยสุตกิจ (พี่นา) และครอบครัว กทม. 500 บาท*
92. คุณธำรงค์ วิจัยสุตกิจ และครอบครัว กทม. 500 บาท*
93. คุณจินดารัตน์  วิจัยสุตกิจ (น้องดา) กทม. 1 ทุน*
94. พ.ต.ต.จำแรง – คุณพรทิพย์ สุดใจ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
95. คุณรำพึง ทับทิมกลาง และครอบครัว กทม. 100 บาท* 
96. คุณธีรนันท์ จีนเ
กา กทม. 100 บาท*
97. คุณปารณีย์ ศุขโกเมศ และครอบครัว กทม. 300 บาท*
98. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ และครอบครัว (น้องอ้น) กทม. 1 ทุน*
99. คุณสุภาภรณ์ เดชรุ่งวรา และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
100. คุณสุวรรณา เซ็น และครอบครัว กทม. 500 บาท*
101. คุณมีศักดิ์ วงศ์วานวิวัฒน์ และครอบครัว กทม. 100 บาท*
102. คุณอารีรัตน์  เจริญพร และครอบครัว กทม. 100 บาท*
103. พี่จิ๋มและพี่ไก่ และครอบครัว กทม. 500 บาท*
104. คุณกิตติศักดิ์ – คุณธัญรัศม์ อัศวธนะสิริกุล และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
105. คุณสายเพชร เย็นสุวรรณ กทม. 100 บาท*
106. คุณนวลฉวี-คุณวิชา ธรรมยุทธสกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
107. คุณวิโรจน์-คุณวีราภรณ์ หทัยมาลา และครอบครัว กทม. 4 ทุน*
108. คุณนิพน เกตุประเสริฐ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ทุน*
109. คุณสุนีรัตน์ จโนภาษ และครอบครัว (พี่หนุ่ย) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ทุน*
110. คุณครูจวน-คุณครูสอิ้งทอง และครอบครัว ดาแดง จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
111. คุณวิทยา-คุณพรนภัส จารุวรรโณ จ.นครปฐม 500 บาท*
112. คุณอัญชลีรัตน์ คัยนันทน์ จ.ฉะเชิงเทรา 200 บาท*
113. คุณไสว-คุณสุไลทิพย์ จักรธรานนท์ และครอบครัว กทม. 500 บาท*
114. คุณกิมต้อง แซ่ตั่น และครอบครัว กทม. 600 บาท*
115. คุณปกรณ์-คุณอุดมพร วณะทอง และครอบครัว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2 ทุน*
116. คุณถมยา ขาวปลื้ม – พลเอก วลิต-คุณพัชรินทร์-คุณวริษา โรจนภักดี กทม. 3 ทุน*
117. คุณนฤพนธ์-คุณวรินทร์ แป้นถึง และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
118. คุณธิรินพร วิจัยสุตกิจ-คุณธนเนตร์-ด.ช.ปธิกร มานะกุลชัยกิจ กทม. 200 บาท*
119. คุณสุจีรัตน์ รอดนุช กทม. 1 ทุน*
120. คุณธัญญาภรณ์-คุณพัชริยา แซ่โอ่ – คุณพรรณภรณ์ – ร.ต.ต.ภานุพงศ์-คุณศราวุฒิ-คุณอภิญญา จินดาสถาน กทม. 510 บาท*
121. คุณชลิต-คุณจิราภรณ์ เริ่มพิทักษ์ถาวร และครอบครัว (น้องไก่) กทม. 1 ทุน* (จำนวนทุนรวม 258.21)
122. คุณไพเราะ ดำรงสุทธิพงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100 บาท*
123. คุณภัชราพร โตเจริญ จ.ฉะเชิงเทรา 200 บาท*
124. คุณจันทร พร้อมมณี จ.ฉะเชิงเทรา 500 บาท*
125. คุณพ่อภัทร์-คุณแม่เสริมศิริ วิจัยสุตกิจ กทม. 2 ทุน*
126. คุณภารดี อึงขจรกุล และครอบครัว กทม. 500 บาท*
127. คุณสายใจ สมศรี กทม. 100 บาท*
128. คุณมยุเรศ แซ่ตั้ง กทม. 100 บาท*
129. คุณทินภัทร ตันติฤทธิศักดิ์ กทม. 100 บาท*
130. คุณวุฒิพงษ์ แซ่ตั้ง กทม. 100 บาท*
131. คุณสุกัญญา ศรีรัตนพงศ์ กทม. 100 บาท*
132. คุณสุทธิพงษ์ ตันติฤทธิศักดิ์ กทม. 100 บาท*
133. คุณพรทิพย์ ตันติฤทธิศักดิ์ กทม. 100 บาท*
134. คุณพ่อชุบ-คุณวิภา ผลบุตร์ และครอบครัว กทม. 500 บาท* 
135. คุณไสว-คุณนาวิน-คุณอรุโณทัย ขุมทรัพย์ กทม. 200 บาท*
136. คุณปิยะวดี-คุณนิวัฒน์ พรวัฒนาเจริญ กทม. 1 ทุน*
137. คุณกรปภา โอประเสริฐ และครอบครัว (ภัส) กทม. 1 ทุน*
138. คุณไมตรี กาฬสุวรรณ บมจ.ทีโอที กทม. 300 บาท*
139. คุณเริงรบ-คุณณัฐฐินี บุณยชีวิตานนท์ จ.ชลบุรี 1 ทุน*
140. คุณชุมพล พาภักดี และครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา 200 บาท*
141. คุณสุพจน์ กุศลชู จ.ฉะเชิงเทรา 100 บาท*
142. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จ.ฉะเชิงเทรา 500 บาท*
143. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กทม. 600 บาท* (จำนวนทุนรวม 267.61)
144. คุณรัตนา กอบบุญ และครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา 200 บาท*
145. คุณกมลลักษณ์ เดชากุล (ร้านก๊วยเตี๋ยวขลุกขลิก) ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 200 บาท*
146. คุณแม่มณี เชี่ยวชาญ และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 2 ทุน*
147. คุณแม่เสวียน อิ่มสำราญ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
148. คุณสีรุ้ง อินวกูล และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 200 บาท*
149. คุณดวงพร-คุณวรินทร์ อวิรุทธ์นันท์ (น้องหมู) กทม. 1 ทุน*
150. คุณแม่บุญเคียง สวนชัง และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
151. คุณวรรณา เนียมปาน และครอบครัว (น้าแจ๊ส) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 500 บาท*
152. คุณสุราช-คุณครูประทิน-คุณสาธิต-คุณภารดี ประเสริฐยืนยง อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 2,020 บาท*
153. คุณชุ้น รุ่งเรือง และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 500 บาท*
154. คุณแม่เล็ก นิลเขียว (แม่น้าริน) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
155. คุณเข็มทอง ห่มม่วง และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 500 บาท*
(จำนวนทุนรวม 278.73 ทุน)

สรุป กองบุญผ้าป่าสามัคคี สร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม เฟส 2 : งานวางแผ่นพื้นสำเร็จ 182 แผ่น-พื้นหล่อในที่-หล่อเสา 34 ต้น
วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ นำผู้ปฏิบัติธรรม และญาติธรรม นั่งสมาธิ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” และนำรายนามเจ้าภาพ ใส่บาตรหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ในพิธีบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม-เฟส 2  ได้ยอดเงินรวม 278,730 บาท

ในโอกาสปีใหม่ 2563 ขออาราธนาคุณพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์
และคุณความดีที่ได้ทำบุญผ้าป่าสามัคคีฯ ในโอกาสนี้ ให้ท่านเจ้าภาพสมปรารถนา

..หากพิมพ์ข้อความผิดโปรดแจ้งให้แก้ไข..

* ได้รับเงินทำบุญแล้ว (โอนเงินทำบุญ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 หรือตามสะดวก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black