แบบผังพื้น “เรือนให้สุข..” 

ชมแฟ้มภาพคืบหน้าก่อสร้าง..เรือนให้สุข 

***วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ส่งมอบ “เรือนให้สุข” (ส้วมคนพิการ และส้วมชาย-หญิง รวม 3 ห้อง) ให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่านครับ

เรียน ญาติธรรม (กิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น)

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ที่เราทุกคนได้ร่วมกันสร้างสถานปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้สังคมสาธารณะ

ในโอกาสนี้ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จะสร้างสิ่งที่ขาดแคลน “อาคารส้วมคนพิการและส้วมชาย-หญิง” รวม 3 ห้อง (เรือนให้สุข) ให้กับคนป่วยสถานพยาบาลประจำตำบลพักทัน “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย” .. ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ กองบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างส้วมคนพิการ เพื่อคนป่วย ทุนละ 1,000 บาท หรือตามกำลังสะดวก โปรดแจ้งชื่อ-สกุล จำนวนทุน พิมพ์ท้ายข้อความประกาศนี้ เพื่อบันทึกประกาศบนเว็บไซต์อุทยานธรรมฯ ยังไม่ต้องโอนเงิน (โอนเงินภายใน 31 สิงหาคม 2561 หรือตามสะดวก)
ปิดรับเมื่อครบ 300 ทุน
…ปิดรับเจ้าภาพแล้ว…วันที่ 20 ก.ค.61 เวลา 11.30 น.
เงินทำบุญให้
ตั้งนะโม 3 จบ
ให้อธิษฐานว่า..”ขอการสละทรัพย์ของข้าพเจ้าเป็นความสุข เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย”

กำหนดวัน อนุโมทนายอดบุญผ้าป่าสามัคคี สร้างส้วมคนพิการ ร่วมกันนั่งสมาธิ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ในวันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เสร็จพิธีประทักษิณพระบรมสารีริกธาตุ ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (27-30 ก.ค.61 จัดบวชเนกขัมมะ)

สถาปนิกออกแบบ : คุณสุชาติ เลิศศรัณย์ (SoA+D)
ที่ปรึกษาและควบคุมงานสร้าง : คุณธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา วิศวกรโยธา มจธ.

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพผู้มีส่วนร่วมบุญทุกท่าน
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย.61

โดย นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล 0814245187

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
www.uthong-udomsub.com

 • ประกาศรายนามเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างส้วมคนพิการ ทุนละ 1,000 บาท
  *ปิดรับเมื่อครบ 300 ทุน* (ไม่มีการแจกซอง)
  “ขอการสละทรัพย์ทำบุญของเราทั้งหลายเป็นความสุข เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย..”

  1. คุณบุญมี ปัญญาใส (พี่นาง) กทม. 1 ทุน*
  2. คุณจันจิรา ตุ้มชัยพร (น้องเอ๋) มจธ.(บางมด) 2 ทุน*
  3. นายพุฒิเศรษฐ์-นางกองทุน นางสาวนริศฌา-ด.ช.ภรพล จงสกุล 2 ทุน*
  4. อาจารย์ ปิติพร รุจนเวชช์ (น้องก้อย, มจธ.) 1 ทุน*
  5. อาจารย์ เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ กทม. 5 ทุน*
  6. อาจารย์ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ (สจล.) 3 ทุน*
  7. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ (น้องอ้น) และครอบครัว กทม. 3 ทุน*
  8. คุณแม่ดรุณี แซ่ชิ้น (หม่ามี้ น้องฝน) กทม. 2 ทุน*
  9. คุณจินดารัตน์ วิจัยสุตกิจ (น้องดา) กทม. 1 ทุน*
  10. คุณอุดมพร วณะทอง กทม. 8 ทุน*
  11. คุณลักขณา วิจัยสุตกิจ (พี่ณา) กทม. 1 ทุน*
  12. คุณวรรณพร วรรณโสภาคย์ (พี่อ้อ) และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  13. คุณรุจิรา พูลสวัสดิ์ และครอบครัว (น้องรุ) จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
  14. คุณพัชรินทร์ ตรีศูลยุทธ (เจ้ง, สหมิตรช็อปปิ้งมอลล์) อ.กันตัง จ.ตรัง 2 ทุน*
  15. คุณอารี-คุณชุลีรัตน์-คุณอรชุน สวัสดี กทม. 2 ทุน*
  16. คุณปิยะวดี-คุณนิวัฒน์ พรวัฒนาเจริญ (เจี๊ยบ) กทม. 1 ทุน*
  17. คุณสาริสา ปัญญาใส (น้องรุ่ง) จ.ภูเก็ต 1 ทุน*
  18. คุณละเอียด รุ่งเรือง (อาเอียด) กทม. 1 ทุน*
  19. คุณยุพา รุ่งเรือง (พี่ยุ้ย) กทม. อุทิศกุศลให้คุณณรงค์ รุ่งเรือง รวม 2 ทุน*
  20. คุณเอกพันธุ์ รุ่งเรือง และคุณหัทยา นาควัชระ กทม. 1 ทุน*
  21. คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน และครอบครัว (ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  22. คุณอรวรรณ สุขปราการ (น้องแอน) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
  23. คุณอัญชลี สีสด (น้องฝน) กทม. 1 ทุน*
  24. คุณพิชญา  หยกอริยะ (พี่โป่ย) กทม.  1 ทุน*
  25. คุณสุกัญญา  พิพิธ (คุณแก้ว) จ.สุพรรณบุรี  1 ทุน*
  26. คุณพัชริกา  เกตุแก้ว และครอบครัว  กทม. 1 ทุน*
  27. คุณราตรี – คุณสุพิน  ตุ้มทอง จ.นนทบุรี 1 ทุน*
  28. คุณสมใจ  เชื้อวงษ์  กทม. 1 ทุน*
  29. คุณวัชรีพร  หลีกทุกข์  จ.ลพบุรี  1 ทุน*
  30. คุณชไมพร พิริยะตระกูล  กทม. 1 ทุน*
  31. คุณชวลิต เกียรติจินดารัตน์  กทม. 1 ทุน*
  32. คุณพิมพรรณ ปรีชานนท์  กทม.  1 ทุน*
  33. คุณวีระวรรณ คุณาวิชยานนท์ และครอบครัว (เจ้หลี่กุง) กทม. 1 ทุน*
  34. คุณยุพา สุขประโยชน์ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  35. คุณป้วยจวง แซ่ลี้  กทม. 1 ทุน*
  36. คุณภุมรี รัศมีไพฑูรย์ (พี่ไน้) – คุณกนกพร สกุลชัยศิลาฤทธิ์ (พี่หลิว) กทม. 1 ทุน*
  37. คุณวันดี พุทธจันทร์ และครอบครัว (น้องเหมียว) กทม. 1 ทุน*
  38. คุณสธนนทน์ สถิติธนาวิสิฐ (เจี๊ยะ) และครอบครัว กทม. 1 ทุน**
  39. คุณเพ็ญพิมล ลือขจร (น้องอุ๋ย) บจก. PTS Combination จ.นนทบุรี 2 ทุน*
  40. คุณจุสิน-คุณอาทิตยา สุทาชัยพร และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
  41. อาจารย์แพทย์หญิง ผศ.ดร.วิภารัตน์ มนุญากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. 3 ทุน*
  42. คุณวัชระ ฟักสวัสดิ์ (น้องโอ๊ต) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
  43. คุณเกวลีฯ 1 ทุน*
  44. คุณทิษณุ-คุณณิญา ธนญาธรณ์ (อ้วน,เบน) และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
  45. คุณจินตนา กิติศรีวรพันธุ์ (น้องเอี้ยง, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  46. คุณเก็จฤทธิ์ สระประทุม กทม. 1 ทุน*
  47. คุณสมทรง กล้าปราบศึก (คุณแม่แดง) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
  48. คุณพรพิมล หาญภักดี (พี่เล็ก) จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
  49. อาจารย์พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์ และครอบครัว (อ.ตอย) กทม. 1 ทุน*
  50. คุณกนกวรรณ กรรษา และครอบครัว (ปลัดอ้อย) จ.ร้อยเอ็ด 1 ทุน*
  51. คุณขวัญชนก คล้ามสถิต (น้องขวัญ) และครอบครัว จ.ปทุมธานี 1 ทุน*
  52. คุณวรรณภา เพ็ชรรักษ์ และครอบครัว (น้องวัน) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
  53. คุณทัชชานันท์ ทองสาร์ (น้องเก๋) และครอบครัว จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
  54. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ (อาจารย์ปู, มจธ.) กทม. 1 ทุน*
  55. นางสาวสโรชา บางพระไทยา (น้องพลอย) จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
  56. คุณบุญเจริญ-คุณวิสุทธิ์-คุณเสาเอก ขันติกิตติกุล (พี่บุญ) และครอบครัว กทม. 3 ทุน*
  57. คุณสมชาย-คุณเยาวลักษณ์-ด.ช.ภูริช ทองเลิศ (หนุ่ม, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  58. คุณแม่เก็กลั้ง แซ่ลิ่ม และครอบครัว (คุณแม่ น้องไก่) กทม. 1 ทุน*
  59. คุณสุนีย์-คุณไพศาล กตัญญู (น้องนี-น้องต้น, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  60. คุณจรรยา แสงซื่อ และครอบครัว (คุณแขก) จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
  61. คุณปารณีย์ ณ ถลาง และครอบครัว  (พี่นก) กทม. 1 ทุน*
  62. คุณณัฐธยาน์ บัวงาม และครอบครัว (น้องดาว, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  63. คุณพัชรี ภาสกรจรัส (พี่พัช) กทม. 1 ทุน*
  64. คุณอัญชิษฐา เลิศเหล่าสกุลพร จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
  65. คุณอำพา ศิริโรจน์ (น้องแอม) กทม. 1 ทุน*
  66. คุณแม่เรณู ทับทอง-คุณนาราชา เดชมณี (น้องอ๊อฟ) และคุณปัทมาพร เพ็งอุดม (น้องใบตอง) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
  67. คุณรัชชานนท์ สีสด (น้องฮอลล์) กทม. 1 ทุน*
  68. คุณดลนภา มุขจั่น กทม. 1 ทุน*
  69. คุณภาวัช ธนพรจันทร์ จ.อุทัยธานี 1 ทุน*
  70. คุณชัญญอร บุบผาสุวรรณ (น้องเก่ง, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  71. ด.ญ.ณัฐภัสสร คงนุช และครอบครัวโคบำรุง (ลูกแก้ว-คุณแม่น้องกิ๋ว) จ.เพชรบูรณ์ 1 ทุน*
  72. คุณเลิศชาย-คุณใกล้รุ่ง ชื่นอุไทย (ลอย,ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  73. คุณระพีพรรณ แก่นสา (พี่แอ๋ว) จ.เลย 1 ทุน*
  74. คุณแม่มณี-คุณพ่อสำรวย-นางสาวมานิตย์ เชี่ยวชาญ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี รวม 2 ทุน*
  75. คุณกัญชพร ไวสาริกิจ จ.อุทัยธานี 1 ทุน*
  76. ครอบครัว คุณแม่สมบัติ แก้วมุข (น้องอ้อ, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  77. คุณธัญญภร ธนัตชัยภัส (พี่แอม) และคุณพรรณพิไล ธรรมโชโต กทม. 2 ทุน*
  78. คุณสุวิมล ปัญญาใส (พี่ปอง) กทม. 1 ทุน*
  79. คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  80. ร้านอินเตอร์แอร์คอน กทม. 1 ทุน*
  81. บริษัท ตั้งธนไพศาล จำกัด กทม. 1 ทุน*
  82. คุณพิมพ์ลดา บุญญะเลิศลักษณ์ กทม. 1 ทุน*
  83. บริษัท ซีเอสจี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (Cyber Cube) กทม. 1 ทุน*
  84. หจก.สินพูนทรัพย์ กทม. 1 ทุน*
  85. ว่าที่ร้อยตรี วรนิพิฐ โกยโภไคสวรรค์ และครอบครัว ทีโอที กทม. 1 ทุน*
  86. คุณนิรัติศัย-คุณพัชรา-คุณนิศารัตน์ เมฆมณี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 ทุน*
  87. คุณนภัสวรรณ ธัญญวานิช และครอบครัว จ.อุทัยธานี 1 ทุน*
  88. คุณชลิต-คุณจิราภรณ์ เริ่มพิทักษ์ถาวร และครอบครัว (น้องไก่) กทม. 1 ทุน*
  89. คุณมานิตย์ วัดเขียว – คุณสังวาลย์ สุขสามดาว จ.สมุทรสาคร 2 ทุน*
  90. คุณนงลักษณ์ อธิพงษ์อาภรณ์ บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
  91. คุณศุภกาญจน์ มุสิกาญจน์ (น้องเจี๊ยบ) กทม. 1 ทุน*
  92. คุณธีระยุทธ เที่ยงน้อย และครอบครัว (ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  93. ครอบครัวเพ็งโสภา และเครือญาติ (อาจารย์ละเอียด) จ.ชลบุรี 1 ทุน*
  94. คุณปราณี แซ่หว่อง (พี่ฟ้า) กทม. 1 ทุน*
  95. คุณสรารัตน์ แซ่หว่อง (น้องเม) กทม. 1 ทุน*
  96. คุณณัฐฐินี บุณยชีวิตานนท์ และครอบครัว (พี่นิต) จ.ชลบุรี 2 ทุน*
  97. คุณรัสรินทร์ พุทธนนทวิทย์ กทม. 1 ทุน*
  98. คุณอำไพ เกรียงประเสริฐ และครอบครัว (พี่ซัง) ทีโอที กทม. 1 ทุน*
  99. รศ.ดร.ขรรค์ชัย ตุลละสกุล (มจธ.) กทม. 1 ทุน*
  100. คุณมยุรี ดั่นเจริญ และครอบครัว จ.อุทัยธานี 1 ทุน*
  101. คุณกิตธนพงษ์ โพธิ์เหมือน จ.อุทัยธานี 1 ทุน*
  102. คุณธิรินพร วิจัยสุตกิจ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  103. คุณกิติ บัวเพชร และครอบครัว ประธานชมรมพุทธ บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
  104. คุณธนสุรีย์ กาญจนสาร และครอบครัว (น้องนุช) จ.นนทบุรี 1 ทุน*
  105. คุณอารี มีกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  106. นางสว่าง เนตรสุนทรี กทม. 1 ทุน*
  107. คุณอรษา แย้มสร้อย (น้องใหญ่, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  108. คุณสุนีรัตน์ จโนภาษ และครอบครัว (พี่หนุ่ย) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ทุน*
  109. คุณปฏิภาณ-คุณปาริฉัตร สวัสดี (น้องอ้อ) จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
  110. ครอบครัว คุณครูศรีไพร สุประภาตะนันท์ จ.ชัยนาท 1 ทุน*
  111. คุณอานุภาพ-คุณคณึงนุช เจิดรังษี และครอบครัว (คุณหง่าว) จ.ชลบุรี 1 ทุน*
  112. คุณปิยวรรณ์ ปิยศรีภิรมย์ (พี่วัน) กทม. 1 ทุน*
  113. คุณปิยะฉัตร บัวรอด (น้องปริ้น) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
  114. คุณแม่ชลอ-คุณนภาพร สุขปราการ จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
  115. คุณชาญสวัสดิ์ วุฒิชัยกุล กทม. 1 ทุน*
  116. คุณนิธิกานต์ บริพัชร์ธนโชติ กทม. 1 ทุน*
  117. คุณเสาวนีย์ โชคมณีนุช-คุณฮุง แซ่โค้ว และครอบครัว กทม. รวม 1 ทุน*
  118. คุณพงศกร ยุกตะเวทย์ และคุณปัณณทัต ลัดใหม่ (ต๋าน, ทีโอที)  กทม. 1 ทุน*
  119. คุณไฉไล เกตุใจ จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
  120. พลเอกสุรงค์-คุณญาณี-คุณสุรญาณ ศรีแสน กทม. 1 ทุน*
  121. คุณณฐมน ฉัตรปวีณเดช และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  122. นางสาวกาญจนา คำหอมกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  123. คุณหย่งฮั้ว แซ่ลิ้ม และครอบครัว (เจ้ฮัว) กทม. 1 ทุน*
  124. คุณกิมเฮียง แซ่ตั้ง และครอบครัว (เจ้เฮียง) กทม. 1 ทุน*
  125. คุณพัชรี ฉัตรเจริญศิริ กทม. 1 ทุน*
  126. คุณโสภณ-คุณสุวรรณา มาคะผล (นุ้ย) กทม. 1 ทุน*
  127. คุณแม่เพ็ญสินี-คุณวรรณดาลักษณ์ ธนาเสรีสกุล และคุณแม่จำรูญ-คุณอำนาจ ริยะสุ (น้องดา,ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  128. คุณพ่อสวาท ภาคถิน กทม. 1 ทุน*
  129. คุณแม่ศจีพร ไทยเพชร กทม. 1 ทุน*
  130. คุณจันทิมา ไทยเพชร กทม. 1 ทุน*
  131. คุณสุเทพ-คุณนวลจันทร์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ กทม. 2 ทุน*
  132. คุณจรูญ-คุณกัลยา มุสิกาญจน์ กทม. 1 ทุน*
  133. คุณวรพล นภมณีกร และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  134. คุณนฤมล วนาทรัพย์สงวน และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  135. คุณวิภา วาณิชฤดี กทม. 3 ทุน* อุทิศให้คุณวิไล วาณิชฤดี
  136. คุณลุงอนันต์ รอดเนียม และครอบครัว จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
  137. คุณณัฐวุฒิ-คุณชัชวรรณ อติรัตน์ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  138. คุณธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา และครอบครัว กทม. 9 ทุน*
  139. คุณกาญจนา-คุณอรรณพ เพ็ชรวิเศษ จ.สุรินทร์ 2 ทุน*
  140. คุณครูสุนันท์ แจ่มใส และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
  141. คุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ (พี่จุ้ย) กทม. 2 ทุน*
  142. คุณชิติพงศ์ อภิปิติอนันต์, คุณอาภรณ์ พูลสมบัติ และครอบครัว จ.ชลบุรี 2 ทุน*
  143. คุณชัยพร รุ่งหิรัญญาเทพ และนางสาวพัชรี ศาสตรวาหา กทม. 5 ทุน*
  144. คุณพลกฤษณ์ ศุภรัตนชาติพันธุ์ กทม. 2 ทุน*
  145. คุณบัณฑิต-คุณผกาวรรณ สิปิยารักษ์ (พี่ปิง) กทม. 3 ทุน*
  146. คุณพุทธพร สภานนท์ (ป้าต๋อย) กทม. 1 ทุน*
  147. คุณประสิทธิ์-คุณละออง มาชัยภูมิ (น้องละ, รพ.รามาธิบดี) กทม. 1 ทุน*
  148. คุณปณิชา ชุติชัยจรัส (น้องอ๋อย, มจธ.) กทม. 1 ทุน*
  149. คุณทิพวรรณ สระน้ำ และครอบครัว (คุณติ๋ม, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  150. คุณพูนสิน รัตนเรืองจำรูญ และครอบครัว (พี่พูน) จ.ปทุมธานี 2 ทุน*
  151. คุณศรศิริรินทร์ บุญเจริญ และครอบครัว (นุ้ย, Sitto Group) จ.นนทบุรี 2 ทุน*
  152. คุณเกษณี จับศรทิพย์ จ.ปทุมธานี 1 ทุน*
  153. คุณสุมายา อำนวยโชติทวี และครอบครัว (พี่ยา) กทม. 1 ทุน*
  154. คุณวัชนันท์ เมธาสันต์ (คุณเขียด) กทม. 1 ทุน*
  155. คุณดวงหทัย ไชยขันแก้ว ทีโอที กทม. 1 ทุน* 
  156. คุณศิริการย์ สินหิรัญธันยเดช (น้องกิม) กทม. 1 ทุน*
  157. คุณชนากานต์ ประเทืองสวัสดิ์ (พี่คิ้ม) กทม. 1 ทุน*
  158. คุณนิชานันท์ สิริวัฒนานุกุล (พี่เอ้ง) กทม. 1 ทุน*
  159. คุณเฉลิมกิตต์-คุณครูเกสินี-คุณธนเดช เมาวิรัตน์ (คุณครูแก้ว) อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
  160. นางสาวพรทิพย์ แซ่จู (น้องยู้) กทม. 1 ทุน*
  161. รศ.นฤมล-คุณสำรอง-คุณนภัส จียโชค (มจธ.) กทม. 2 ทุน*
  162. พนักงานส่วนงาน บสจ./ทีโอที สนง.ญ. (สิร์ชนม์) กทม. รวม 1 ทุน*
  163. ครอบครัวบ้านน้องปัณณ์ ทรัพย์เพิ่ม (น้องแอน, ทีโอที) กทม. 2 ทุน*
  164. คุณวีระชัย-คุณจิตติมา เลิศอัศวรัตน์ และครอบครัว (น้องอ้น, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  165. คุณรณยุทธ ประเสริฐประศาสน์ และครอบครัว (พี่ตุ้ย, ทีโอที) จ.ปทุมธานี 1 ทุน*
  166. คุณธนิยา รุจนเวชช์ (น้องกวาง) กทม. 1 ทุน*
  167. คุณศวิตา โนนใหญ่ และครอบครัว (น้องมุก) โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. 1 ทุน*
  168. คุณอัญชลี แซ่เจี่ย (น้องมุ่ย) ร้านอาหารไทย Thai House MV, Mount Vernon, Washington, USA 1ทุน*
  169. คุณทิพวรรณ วงศ์แก้ว (น้องกุ้ง) ร้านอาหารไทย Thai House MV, Mount Vernon, Washington, USA 1ทุน*
  170. คุณสุรีย์ พันเจริญ กทม. 1 ทุน*
  171. คุณขวัญกมล พรรณมรรคา และครอบครัว (ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  172. คุณชลัช-คุณเกษฎา-คุณพาดี รัตนเรืองจำรูญ จ.ปทุมธานี 1 ทุน*
  173. คุณปณต รัตนเรืองจำรูญ จ.ปทุมธานี 1 ทุน*
  174. คุณเชิดชัย หลายประสิทธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
  175. คุณดวงพร สุขสามดาว จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
  176. คุณคณาภรณ์ วินิจ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ทุน*
  177. คุณพ่อสมชาย-คุณแม่จันทร-คุณจารุวรรณ ตันวัฒนะ (น้องยุ้ย, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  178. คุณศิริพรรณ กมลรัตนพิบูล และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
  179. คุณพ่อแสวง ทองศรี และครอบครัว อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
  180. คุณไพรัช อ่ำเผือก และครอบครัว ทีโอที กทม. 1 ทุน*
  181. คุณแม่เฮี๊ยะ รุ่งศรีนพคุณ (เจ้นา) กทม. 1 ทุน*
  182. คุณวัลภา โลหวริตานนท์ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  183. คุณครูประทิน ประเสริฐยืนยง และครอบครัว อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
  184. คุณสุธี คุณาวิชยานนท์ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  185. คุณธีระ ชูวิชยานนท์ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  186. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุรางค์ เจียมจรรยา และคุณวราภรณ์ นวลศรี โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. รวม 1 ทุน*
  187. คุณณัฐหทัย สนใจยุทธ (มจธ.) กทม. 1 ทุน*
  188. คุณกิ่งแก้ว ผลตระกูล และครอบครัว (พี่ตา, มจธ.) กทม. 1 ทุน*
  189. คุณศิริ สิมสวัสดิ์ และครอบครัว อ.วังสะพุง จ.เลย 1 ทุน*
  190. ครอบครัวน้องมาโย (น้องพลอย-น้องต่อ) กทม. 1 ทุน*
  191. คุณธนวัฒน์-คุณสถิตย์พร สุขศิริ และครอบครัว (คุณกุ้ง) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
  192. คุณอุดม พิมพ์แจ่ม-คุณวิเชียร น่วมขยัน-น้องเฟิร์ส (น้องจิ๋ว, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  193. คุณสมัย สวรรณา-คุณณัฐยา สาระกุล (ร้านสมัยขาหมู) กทม. 1 ทุน*
  194. คุณแพรวไพลิน ไข่มุก กทม. 1 ทุน*
  195. คุณเทอดไทย ไข่มุก กทม. 1 ทุน*
  196. คุณกุลิสรา วริสรชนิทร ทีโอที กทม. 1 ทุน*
  197. คุณมธุรส-คุณวุฒิชัย จุฬารัตน์ และครอบครัว (คุณเงาะ-พี่ป๊อก) กทม. 1 ทุน*
  198. ร้านแสงทอง (สะพานนวลฉวี) จ.นนทบุรี 1 ทุน*
  199. คุณแม่เจือ เลิศไกร กทม. 1 ทุน*
  200. แพทย์หญิง กาณต์รวี กมลรัตนพิบูล กทม. 1 ทุน*
  201. คุณจิรวรรณ โกยโภไคสวรรค์ กทม. 1 ทุน*
  202. คุณชาติชาย ไทรงามสูง และครอบครัว ทีโอที กทม. 1 ทุน*
  203. คุณศศิวิมล เจียรพินิจนันท์ และครอบครัว (พี่มล, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  204. อาจารย์สมพร ชินสมบูรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. 1 ทุน*
  205. คุณสุวัฒ สุยอย และเพื่อนๆ (ทีโอที) กทม. รวม 2 ทุน*
  206. Mr. Manfred-คุณสุภรารัตน์ Kaul  (น้องปุย) ประเทศเยอรมัน 1 ทุน*
  207. นางสาวศานันสินี สินธุพันธุ์ และครอบครัว (น้องต่าย, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  208. คุณพัชริน จวนวรชัย (พี่พัช) กทม. 1 ทุน*
  209. คุณแม่ประจวบ-คุณณภัค ชาติเกษมชัย จ.อ่างทอง 1 ทุน*
  210. พันเอกหญิง ปราณี ชาติเกษมชัย กทม. 1 ทุน*
  211. คุณวิภา ผลบุตร์ และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
  212. คุณรุ่งนภา เตาทองนันตสิน และครอบครัว (มจธ.) กทม. 1 ทุน*
  213. คุณแม่เสวียน อิ่มสำราญ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
  214. คุณแม่สมาน ฉิมพาลี ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
  215. คุณไพรินทร์-คุณวันชัย เพ็ชร์รักษ์ และครอบครัว – คูณสีรุ้ง อินวกูล และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี รวม 1 ทุน*
  216. คุณสมชาย-คุณสุวรรณา เซ็น และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  217. คุณวิรัช-คุณรุจิรา เชาว์ชาญกิจ และครอบครัว (รัช-ไน้) อ.กันตัง จ.ตรัง 10 ทุน*
  218. คุณธวัลรัตน์ เดชสิทธิ์ปวีรา และครอบครัว (ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  219. คุณสารภี แก่นจันทร์ จ.ชัยนาท 1 ทุน*
  220. คุณยุทธพงศ์ สืบฟัก และครอบครัว (พี่ฟัก) กทม. 1 ทุน*
  221. คุณสรวิศ วิรุณจันทร์ทรา และครอบครัว (น้องเสริม) โรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 ทุน*
  222. ครอบครัววิจัยสุตกิจ กทม. 2 ทุน อุทิศกุศลให้คุณแม่เสริมสิริ วิจัยสุตกิจ*
  223. คุณสมฤดี ศุภรินทร์ และครอบครัว จ.นครปฐม 1 ทุน*
  224. คุณธำรงค์ วิจัยสุตกิจ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
  225. คุณพัชรพร ณ สงขลา (พี่พัช, ทีโอที) กทม. 2 ทุน*
  226. คุณสิทธิพงศ์ เสนาไชย และครอบครัว (ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  227. คุณเลิศชัย โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ กทม. 1 ทุน*
  228. คณะญาติธรรม จ.ฉะเชิงเทรา รวม 1 ทุน* (น.ส.รัตนา กอบบุญ, คุณชมพูนุช พาภักดี, คุณสุพจน์-คุณจันดา กุศลชู, คุณอัญชลีรัตน์ คัยนันทร์, คุณประทุม อุทธิยา, คุณปณาลี ธรรมประดิษฐ์, คุณขวัญใจ โดมขุนทด)
  229. คุณแม่สมร-คุณพ่อเสนาะ ทิมสิตย์ และครอบครัว (พี่โก๋, ห้องสมุด ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
  …ปิดรับเจ้าภาพแล้ว…วันที่ 20 ก.ค.61 เวลา 11.30 น.
  บันทึกรายชื่อถึงลำดับ 229 รวม 300 ทุน
  ปิดรับเจ้าภาพเมื่อครบ 300 ทุน (ไม่มีการแจกซอง)

  – ผู้ร่วมทำบุญกองบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างเรือนให้สุข..ในวันอาสาฬหบูชา ; นายเกษม-นางรมย์ธีรา ไตรพิจารณ์, คุณใบศรี ฉิมพาลี, นางสาวอคีราภ์ สุขประโยชน์, น้าควร, คุณแม่รุยาพร-คุณโสภนา ภูผาเรือง, คุณวีรินทร์ จอกแก้ว, คุณโสมาวดี ฟองสุภา และคณะญาติธรรม รวม 3,591 บาท, สาธุกุศลจิตคุณ ChaLi

..หากพิมพ์ข้อความผิดโปรดแจ้งให้แก้ไข..
* ได้รับเงินทำบุญแล้ว (โอนเงินทำบุญ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 หรือตามสะดวก)

5 thoughts on “อุทยานธรรมฯ ชวนร่วมสร้างส้วมคนพิการ ให้สถานีอนามัยตำบลพักทัน”

 1. 165.นายรณยุทธ ประเสริฐประศาสน์ และครอบครัว 1 ทุน

 2. ขอร่วมบริจาค 1 ทุน ชื่อ นางรุ่งนภา เตาทองนันตสิน (มจธ.) เบอร์โทร.*****

 3. ขอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความเจริญสุขสวัสดีตลอดไป สาธุ สาธุ สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black