Uthong Udomsub Meditation
uthong-udomsub.com

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๓๐
"ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ บ้านหลังที่สองของคุณ"

หน้าเดิม อ่านบันทึกธรรมโสฬส เกี่ยวกับเรา การเดินทาง U-Udomsub

 

งดจัดปฏิบัติธรรม รับปีใหม่ ๒๕๖๕

ป้องกันการระบาด
COVID-19
 
รายนามเจ้าภาพทุนการศึกษา หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๖๕ 

ธรรมะ เป็นเรื่องภายในจิต ภายในกาย เราทุกคน

การกระทำสิ่งใดๆ
ก็ต้องใช้ความอดทน..
ไม่เว้นแม้กระทั่ง..
ทำความดี

ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ

บ้านหลังที่สองของคุณ

เมื่อการแบ่งปันเริ่มขึ้นที่นี่..

สวนป่าเพื่อปฏิบัติธรรม

 

เกี่ยวกับเรา
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นสถานปฏิบัติธรรมแบบฆราวาส พื้นที่รวม ๙ ไร่เศษ โดยแบ่งพื้นที่ ๕ ไร่เศษ สร้างเมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ พื้นที่ประมาณหนึ่งพันตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะเท่าที่จำเป็น และพื้นที่ ๔ ไร่เศษ สร้างเมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นสวนป่าปฏิบัติธรรม และสระอโนดาต
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์  สร้างขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน แด่ผู้สนใจปฏิบัติธรรม ในบรรยากาศสวนป่า ให้ความรู้สึกโปร่งสบายต่อจิต แวดล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวของต้นไม้ เป็นสถานที่เหมาะสมต่อการภาวนา (สัปปายะจิต) ดุจดังบ้านหลังที่สอง ที่เกื้อกูลส่งเสริมกัน ด้วยความปรารถนาดีในการบำเพ็ญภาวนา เพิ่มสติปัญญาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย อย่างมั่นคง
“ที่นี่
..ไม่วุ่นวายหนอ บ้านหลังที่สองของคุณ”

คลิกอ่านข้อชวนคิด..ให้สติ.. อย่าเหนื่อย..อย่าท้อถอย..ที่จะทำความดี / ควรหัดตาย..เสียก่อนตาย

กำหนดการปฏิบัติธรรม..(ทุกเดือน สัปดาห์ที่สอง และวันหยุดสำคัญ - อธิษฐานบวชเนกขัมมะ ๑๓.๓๐ น.)
***ตารางเวลาการปฏิบัติธรรม

***ประกาศมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๖๕

***รายนามเจ้าภาพสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม ๓ หลัง (เฟส ๓)
 
***งดจัดปฏิบัติธรรม เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19

*** พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๖๔ (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น) 
 
*** รายนามเจ้าภาพเจาะบาดาล สวนป่าปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
*** ประกาศมอบ ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๖๓

*** ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม (เฟส ๒)

***ภาพปฏิบัติธรรม ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันอาสาฬหบูชา

***
ส่งมอบความสุขในวันเด็ก และเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์

*** รายนามเจ้าภาพปรับปรุงห้องส้วม+อาบน้ำ ๙ ห้อง อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

...
รายนามเจ้าภาพสร้างส้วมคนพิการ ให้สถานีอนามัยตำบลพักทัน (กิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น)
...๑๔ ต.ค.๖๑ ชมภาพส่งมอบ "ส้วมคนพิการ..เรือนให้สุข ให้สถานีอนามัยตำบลพักทัน
***ภาพกิจกรรม ปลูกต้นไม้-ปฏิบัติธรรม วันแม่ ๑๑-๑๓ ส.ค.๖๑
***ภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๗-๓๐ ก.ค.๖๑
***ประกาศมอบ ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๖๑
...
(ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๙๒ ทุน รวม ๙ โรงเรียนในท้องถิ่น)

***ชมภาพปฏิบัติธรรม และตักบาตรหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
..ชมภาพ วันอาสาฬหบูชา เปิดสวนป่าปฏิบัติธรรม-เวียนเทียน อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
*** ปลูกสวนป่าปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ครั้งที่ ๑-๓

***
ชมภาพผ้าป่าสามัคคีร่วมขุดสระน้ำอโนดาต วันวิสาขบูชา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และ
รายนามเจ้าภาพ
...ชมภาพพิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รวม ๒๖๙ ทุน ๑๒ โรงเรียน
...ชมภาพปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

<<คลิกที่ภาพเพื่ออ่าน..
การจาริกบุญ ๔ สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล
๒-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

บินไทยสมายล์ ไป-กลับ
สุวรรณภูมิ-ลัคเนา


สิริบุญมงคลรับปีใหม่ ๒๕๖๒ (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

๑) เลี้ยงอาหารในวันเด็ก ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.. (งดจัดวันเด็กปี ๒๕๖๓)
๒) "ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี ๒๕๖๒
ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน
จำนวนทุน ๒๔๒ ทุน
จำนวน ๑๐ โรงเรียนในท้องถิ่น

พิธีมอบทุนวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๖๑

(ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๙๒ ทุน รวม ๙ โรงเรียนในท้องถิ่น)

กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น..
๑ มกราคม ๒๕๖๐ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
มอบเก้าอี้ ๑๐๐ ตัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ แก่้ชาวบ้าน หมู่ ๑ ต.พักทัน ทดแทนเก้าอี้เดิมที่ชำรุด

รายนามเจ้าภาพทำบุญเก้าอี้

กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น..ปี ๒๕๖๒
เลี้ยงอาหารในวันเด็ก และ “มอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์”


...ส่งมอบความสุขในวันเด็ก ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ คลิกที่ภาพ..
...มอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๖๒ คลิกที่ภาพ..

ชมภาพ..บุญพิธีผ้าป่าสามัคคี "รวมจิตเป็นหนึ่ง" ร่วมซื้อที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ และเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 20 พ.ค.59
และนำเงินซื้อที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.59

ความเป็นมา
“กองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมซื้อที่ดินเพื่องานวิปัสสนาธุระ..”


ขออนุโมทนาบุญ คุณวรรณา เนียมปาน และครอบครัว
สร้างอริยทรัพย์ ถวายที่ดิน 4 ไร่เศษ เพื่องานวิปัสสนาธุระ คลิกที่ภาพ..
รายนามเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดิน ตารางวาละ 1000 บาท
"ที่ดิน..ที่เกิดขึ้นจากการรวมกุศลจิตศรัทธาบริสุทธิ์"


...๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันมาฆบูชา เวลา ๑๓.๐๐ น. และ เวียนเทียน
ชมภาพพิธีอนุโมทนาบุญ 3 ครอบครัว บริจาคที่ดิน
(คุณแม่มณี-คุณพ่อสำรวย เชี่ยวชาญ, คุณวรรณา เนียมปาน และคุณสำนัก แตงงาม) ผู้ถวายที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ แก่อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์***
ชมภาพ ๒๐-๒๒ พ.ค.๕๙ ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา

***
ชมภาพ ๒๒ ก.พ.๕๙ วันมาฆบูชา และพิธีอนุโมทนาบุญ ๓ ครอบครัว บริจาคที่ดิน

ชมภาพ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วันอาสาฬหบูชา บุญพิธีฉลองศาลาปฏิบัติธรรม “เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์”
ชมภาพปฏิบัติธรรมรับปีใหม่ (บวชเนกขัมมะ) ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗-๓ มกราคม ๒๕๕๘

***ชมภาพปฏิบัติธรรมวันพ่อ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
***ชมภาพปฏิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา
๓๐ก.ค.-๒ ส.ค.๕๘

***ชมภาพปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา ๓๐-๓๑พ.ค.-๑ มิ.ย.๕๘
***
ชมภาพเลี้ยงอาหารในวันเด็ก ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

ชมพิธีรับพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ รุ่น สำเร็จ ๓๑ ม.ค.-๑ ก.พ.๕๘ แฟ้มภาพ ๑ และแฟ้มภาพ ๒
 

พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง)
จัดสร้างตามจำนวนสั่งจอง จึงจัดเป็นพระบูชาที่หาครอบครองยาก

...จิตสร้างพระ..พระสร้างจิต

ชมภาพพิธีเททอง วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่องควรทราบ..อู่ทองอุดมทรัพย์ รุ่น สำเร็จ และคำบูชา

..ประวัติการสร้างพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ หน้า ๕๕-๖๑..

๕ ธ.ค.๕๖ ภาพบุญพิธียกพระประธาน และถวายศาลาปฏิบัติธรรม "เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์" บูชาพระรัตนตรั

๒-๓ พ.ย.๕๖ กิจกรรม "ป้ายสี..ป้ายสิ่งดีๆ ให้ชีวิต"
..ทาสีศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์

๑๖-๑๗ พ.ย.๕๖ กิจกรรม "ขัดใจ..ขัดสิ่งดีๆให้ชีวิต"
..ขัดพื้นศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์

รายนามเจ้าภาพทุนการศึกษา หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์
ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๓๐ ทุน

๑๔ ก.พ.๕๘ ชมภาพพิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๓๐ ทุน
๑๐ ม.ค.๕๘ ชมภาพเลี้ยงอาหารในวันเด็ก "วันเด็กของฉัน"

 
๙ ก.พ.๕๖ มอบทุนการศึกษาบูชาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์
๑๒ ม.ค.๕๖ ชมภาพเลี้ยงอาหารวันเด็ก และ ชมคลิป YouTube
ชมภาพพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา ประเทศอินเดีย
ชมภาพถวายพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ วัดระเบาะ จ.ศรีสะเกษ ๓๐ ส.ค.๕๑

พิธีเททองพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ รุ่น สองแผ่นดิน ไทย-อินเดีย ๑๕ มิ.ย.๕๑

ชมภาพปฎิบัติธรรมทุกเดือน; สัปดาห์ที่สอง และ วันหยุดสำคัญ;
* วันอาสาฬหบูชา ๒๒ ก.ค.๕๖ ผ้าป่าสามัคคี ปูกระเบื้องพื้น และยกกระเบื้องมุงหลังคา ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
...และเวียนเทียน
* วันวิสาขบูชา ๒๔-๒๖ พ.ค.๕๖
* ปฏิบัติธรรม ๑๑-๑๓ พ.ค.๕๖
*
ปฏิบัติธรรม ๙-๑๐ ก.พ.๕๖
* ปฏิบัติธรรม ๑๒-๑๓ ม.ค.๕๖
* ปฏิบัติธรรมรับปีใหม่ ๒๙ ธ.ค.๕๕-๑ ม.ค.๕๖
* ๑๐-๑๑ พ.ย.๕๕ ปฏิบัติธรรม+ร่วมกฐินสามัคคี วัดห้วยเจริญสุข

* ๑๓-๑๔ ต.ค.๕๕ ปฏิบัติธรรม
* ๑๑-๑๓ ส.ค.๕๕ วันแม่

* ๒-๕ ส.ค.๕๕ วันอาสาฬหบูชา
* ๒-๔ มิ.ย.๕๕ วิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒๖๐๐ปี
* ๑๓-๑๖ เม.ย.๕๕ วันสงกรานต์
* ๗ มี.ค.๕๕ วันมาฆบูชา ผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
* ๓๑ ธ.ค.๕๔-๓ ม.ค.๕๕ สิริบุญรับปีใหม่ ๒๕๕๕


๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้วเสร็จปูกระเบื้องพื้น ..ชมศาลาปฏิบัติธรรม "เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์"

* ชมภาพสิริบุญเจริญพระพุทธมนต์ ๑๙ พ.ค.๕๕
* ชมภาพพิธีเททองพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ๔ ก.พ.๕๕
* รวมภาพพระบูชา พระพุทธรูปอู่ทองอุุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง)
ดวงพิชัยสงคราม (มหันธโนฤกษ์) โดย อาจารย์อ ารี สวัสดีประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ชมภาพกิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น;
* โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ มาปฏิบัติธรรม
*
๖-๗ ส.ค.๕๕ "โครงการเรียนรู้สวนป่าปฎิบัติธรรม ของเกษตรกรในชุมชน"
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี
* ๒๕-๒๖ ก.พ.๕๕ "โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน" โดย โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพฯ
* ๑๔ ม.ค.๕๕ วันเด็ก เลี้ยงอาหารเด็กๆ+จัดกิจกรรม
* มอบทุนการศึกษาเด็กๆ ครอบครัวยากจน ๑๓๗ ทุน

พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง)

หนังสือสวดมนต์-บันทึกธรรมโสฬส เล่ม ๑
คลิกที่ภาพ เพื่ออ่านรายละเอียด..
บันทึกการสร้างอุทยานธรรมฯ

*๑๑ ก.ค.๕๗ บุญพิธีฉลองศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
*๕ ธ.ค.๕๖ บุญพิธียกพระประธาน
* ๙ พ.ย.๕๖ เสร็จโครงสร้างเรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
* ๔ ก.ย.๕๔ สร้างเรือนสุพรรณิการ์
* ๘ ก.ค.๕๓ สร้างเรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
* ๑๐ ส.ค.๕๓ สร้างเรือนทิพยทาน
* ๒๓-๒๕ ต.ค.๕๒ จัดบวชเนกขัมมะ ครั้งแรก
* ๕ ก.ย.๕๒ สร้างเรือนธรรมโสฬส
* ๑๔ มิ.ย.๕๒ เปิดอุทยานธรรมฯ
* ๒๖ เม.ย.๕๒ สร้างเรือนสุขาวดี-ตอกเสาเข็ม
* ๗-๙ ก.พ.๕๒ ปลูกต้นไม้ สร้างสวนป่า
* ๑๖ พ.ย.๕๑ ขุดสระมรกต-ถมดิน ๘๐๐ คันรถ
* ๙ พ.ย.๕๑ วางเสาเอก
* ๒๙ ต.ค.๔๙ กฐินปฐมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
* ๑ ต.ค.๔๙ ปฐมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

หนังสือบันทึกธรรมโสฬส เล่ม ๓
คลิกที่ภาพ เพื่ออ่านรายละเอียด..

บันทึก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

Webmaster: พุฒิเศรษฐ์ จงสกุล Mobile: ๐๘-๑๔๒๔ ๕๑๘๗, Email: phuthiseth@hotmail.com,