ทำบุญรับปีใหม่ 2563 “บุญด้านปัญญา”

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ”ประจำปี 2563
ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 155 ทุน จำนวนเงินรวม 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน 6 โรงเรียนในท้องถิ่น ดังนี้..
1. โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 35 ทุน*
2. โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 30 ทุน*
3. โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน*
4. โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน*
5. โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 10 ทุน*
6. โรงเรียนชุมชนวัดม่วง ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 40 ทุน*

* จัดสรรทุนตามที่เจ้าภาพได้โอนเงินทำบุญแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
(กำหนดให้เจ้าภาพโอนเงินภายใน 31 มกราคม 2563)
– ขอให้ผู้อำนวยการ 6 โรงเรียนข้างต้น โปรดพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน เข้ารับทุนการศึกษาฯ พร้อมทั้งมอบหมายคุณครู นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ตามจำนวนทุนดังกล่าว (แต่งกายชุดนักเรียน) ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ (มีการนั่งสมาธิ ก่อนเข้ารับทุน)
– นักเรียน และ/หรือ โรงเรียน ที่ไม่มารับทุนในวัน-เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
– โปรดกรอกประวัตินักเรียนผู้เข้ารับ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2563 พร้อมนำส่งที่อุทยานธรรมฯ ในวันพิธีมอบทุนการศึกษาฯ
คลิกดาวน์โหลด..ใบกรอกประวัตินักเรียนผู้รับทุนฯ ปี 2563 <<ที่นี่..

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563


รายนามเจ้าภาพ ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2563
ทุนละ 1,000 บาท เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

“มาร่วมแบ่งปันความสุข..ด้วยหัวใจที่เป็นสุขยิ่ง”...
โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล จำนวนทุน ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยยังไม่ต้องโอนเงิน เพื่อบันทึกประกาศรายนามเจ้าภาพบนเว็บไซด์ ทั้งนี้ ให้เจ้าภาพโอนเงินทำบุญทุนการศึกษา ภายในสิ้นเดือน มกราคม 2563
ปิดรับแจ้งเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษา วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 21.00 น.
พิธีมอบทุนการศึกษาฯ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
(จัดปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา 8-10 กุมภาพันธ์ 2563)


...ประกาศรายนามเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2563
เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)
ทุนละ 1,000 บาท
1. คุณพ่อ พ.ต.ปฐานัฏ – คุณแม่ลำใย ศรีวรรณรัตน์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 ทุน*
2. คุณปิยะวดี-คุณนิวัฒน์ พรวัฒนาเจริญ กทม. 1 ทุน*
3. คุณจิตติมา เลิศอัศวรัตน์ และครอบครัว (น้องอ้น) บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
4. คุณพัชรพร ณ สงขลา (พี่พัช) บมจ.ทีโอที กทม. 2 ทุน*
5. คุณอารี-คุณชุลีรัตน์-คุณอรชุน สวัสดี (พี่อารี-พี่อี๊ด-น้องอาร์ค) กทม. 3 ทุน*
6. คุณปัทมา ฐิตะเมธากุล กทม. 2 ทุน*
7. คุณสมัย สวรรณา-คุณณัฐยา สาระกุล (ร้านสมัยขาหมู) กทม. 1 ทุน*
8. คุณจันจิรา ตุ้มชัยพร (น้องเอ๋) มจธ.(บางมด) กทม. 2 ทุน*
9. คุณแม่สมบัติ แก้วมุข (แม่น้องอ้อ) จ.ปทุมธานี 1 ทุน*
10. นางสาวเกศินี นพรัตน์ (น้องนิ่ม) สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม. 1 ทุน*
11. คุณพุฒิเศรษฐ์-คุณกองทุน-คุณนริศฌา-ด.ช.ภรพล จงสกุล (หมาก-หนู-น้องฟ้า-น้องเมฆ) กทม. 4 ทุน*
12. คุณวิรัช-คุณพูนสิน-คุณชลัช-คุณปณต-คุณธนภัทร-คุณเกษฎา-คุณพาดี-คุณพลัช รัตนเรืองจำรูญ จ.ปทุมธานี 5 ทุน* (พี่พูนสิน)
13. คุณรุจิรา พูลสวัสดิ์ (น้องรุ) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
14. คุณอัญชลี สีสด (น้องฝน) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
15. คุณอรวรรณ สุขปราการ (น้องแอน) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
16. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ (น้องอ้น) และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
17. คุณวรรณพร วรรณโสภาคย์ และครอบครัว (คุณอ้อ) กทม.1 ทุน*
18. อาจารย์แพทย์หญิง ผศ.ดร.วิภารัตน์ มนุญากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. 3 ทุน*
19. คุณบุญมี ปัญญาใส (พี่นาง) กรุงเทพ 2 ทุน*
20. คุณครูประทิน-คุณสุราช ประเสริฐยืนยง และครอบครัว อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 2 ทุน*
21. คุณขวัญชนก คล้ามสถิต และครอบครัว (น้องขวัญ) จ.นนทบุรี 1 ทุน*
22. คุณไพบูลย์-คุณทรงพร-คุณภูมิ เตชะนิรัติศัย และครอบครัว (น้องหนิง) บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
23. คุณนาวิทย์ สุภาพ และครอบครัว จ.ปราจีนบุรี 1 ทุน*
24. คุณวรรณดาลักษณ์ ธนาเสรีสกุล (น้องดา) บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
25. คุณแม่ เพ็ญสินี ธนาเสรีสกุล อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 ทุน*
26. คุณอำนาจ ริยะสุ (บมจ.ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
27. คุณแม่ จำรูญ ริยะสุ กทม. 1 ทุน*
28. คุณชุตินันท์ ปัญญาใส กทม. 2 ทุน*
29. คุณพุทธพร สภานนท์ (ป้าต๋อย) กทม. 2 ทุน*
30. อาจารย์วราภรณ์ ขุนอินทร์ (รพ.รามาธิบดี) กทม. 3 ทุน*
31. คุณธนวัฒน์-คุณสถิตย์พร สุขศิริ และครอบครัว (ครอบครัวตัวกุ้ง) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
32. คุณจินดารัตน์ วิจัยสุตกิจ (น้องดา) กทม. 1 ทุน*
33. คุณชิติพงศ์ อภิปิติอนันต์ และครอบครัว จ.ชลบุรี 2 ทุน*
34. อาจารย์ พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์ และครอบครัว (อาจารย์ตอย) กทม. 1 ทุน*
35. คุณวณิชยา วงศ์ษา (น้องตุ้ม) กทม. 2 ทุน*
36. คุณรัชชานนท์ สีสด (น้องฮอลล์) กทม. 2 ทุน*
37. คุณปิยะฉัตร บัวรอด (น้องปริ้นส์) จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
38. คุณแม่ดรุณี แซ่ชิ้น (หม่ามี้น้องฝน) กทม. 2 ทุน*
39. คุณสมพร เกียรติจินดารัตน์ ( เจ้ไน้ ) กทม. 1 ทุน*
40. นายแพทย์ ภัทรพล พิริยะตระกูล กทม. 1 ทุน*
41. นางชไมพร พิริยะตระกูล กทม. 1 ทุน*
42. คุณชนมน พิริยะตระกูล กทม. 1 ทุน*
43. คุณภาวิต พิริยะตระกูล กทม. 1 ทุน*
44. นายอภิศักดิ์ ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
45. คุณพิมพรรณ ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
46. ด.ช.อชิระ ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
47. ด.ญ.ไปรยา ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
48. คุณชวลิต เกียรติจินดารัตน์ ทม. 1 ทุน*
49. คุณจันจิรา เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
50. คุณรชต เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
51. ด.ช.วริทธ์ เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
52. คุณเอื้อมพร กุมขุนทด (น้องอิ๋ว) จ.นครราชสีมา 1 ทุน*
53. คุณไพรัช อ่ำเผือก และครอบครัว บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
54. คุณจันทนา พรนิธิพันธุ์พานิช กทม.  2 ทุน* (พี่สาวพี่พูนสิน)
55. คุณวันดี-คุณวรัญญู พุทธจันทร์ (น้องเหมียว-น้องใหม่) กทม. 1 ทุน*
56. คุณนวลฉวี-คุณวิชา ธรรมยุทธสกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
57. คุณวิโรจน์-คุณวีราภรณ์ หทัยมาลา และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
58. ครอบครัว ทัชชานันท์ ทองสาร์ (น้องเก๋)-ครอบครัวกัณทิมา-น้องอาโป อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
59. คุณสุกัญญา พิพิธ (พี่แก้ว) จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
60. คุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ (พี่จุ้ย) กทม. 2 ทุน*
61. คุณธิดารัตน์ เหมรังคะ (น้องเก๋) กทม. 1 ทุน*
62. คุณอุดม พิมพ์แจ่ม-คุณวิเชียร น่วมขยัน-น้องเฟิร์ส (น้องจิ๋ว, ทีโอที) กทม. 1 ทุน*
63. คุณนิพน เกตุประเสริฐ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ทุน*
64. คุณสุนีรัตน์ จโนภาษ และครอบครัว (พี่หนุ่ย) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ทุน*
65. คุณเลิศชาย ชื่นอุไทย และครอบครัว (ลอย) บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
66. คุณพนอ-คุณสมหญิง สัตยาพร และครอบครัว (บริษัท แอนเจล แอดวานซ์ เทค จำกัด) กทม. 2 ทุน*
67. คุณศิวพงษ์ ตั้งสุจริต และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
68. คุณธนสุรีย์ กาญจนสาร และครอบครัว (น้องนุช) จ.นนทบุรี 1 ทุน*
69. คุณชลิต-คุณจิราภรณ์ เริ่มพิทักษ์ถาวร และครอบครัว (น้องไก่) กทม. 1 ทุน*
70. คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน และครอบครัว บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
71. คุณเตชินี-คุณเขมณัฐ บุณยชีวิตานนท์ จ.ชลบุรี 1 ทุน* (100 ทุน)
72. คุณเชาวลิต-คุณภัชราพร โตเจริญ จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
73. คุณแม่ชลอ สุขปราการ จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
74. คุณนภาพร สุขปราการ (พี่อ้อ) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
75. คุณดวงพร-คุณวรินทร์ อวิรุทธ์นันท์ (น้องหมู) กทม. 1 ทุน*
76. คุณแม่เสวียน อิ่มสำราญ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
77. คุณวรรณา เนียมปาน และครอบครัว (น้าแจ๊ส) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
78. คุณสมใจ-คุณชุ้น-คุณริยาพร-คุณอมรรัตน์-ด.ช.นารายุทธ-ด.ญ.นารารัตน์ รุ่งเรือง-คุณนรายุทธ อ่วมจ้อย และคุณสามารถ ฉลาดถ้อย ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี รวม 1 ทุน*
79. คณะญาติธรรม และ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ รวม 1 ทุน* (ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563)
80. คุณโสภาพร ผ่องสุวรรณ บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
81. อาจารย์ ปิติพร รุจนเวชช์ (น้องก้อย) มจธ. กทม. 2 ทุน* (113 ทุน)
82. คุณเพ็ญพิมล ลือขจร (น้องอุ๋ย) และครอบครัว (PTS Combination Co.,Ltd.) จ.นนทบุรี 3 ทุน*
83. คุณเก็จฤทธิ์ สระประทุม กทม. 1 ทุน*
84. คุณยุทธพงศ์ สืบฟัก และครอบครัว (พี่ฟัก) กทม. 2 ทุน* (119 ทุน)
85. คุณธนวัฒน์-คุณอรพรรณ-คุณอารียา ติณสุรวัฒนา กทม. 4 ทุน*
86. คุณมโน กิตติพัฒนาพงศ์-คุณยอดพลอย สันติพรพงศ์-ด.ญ.มาโย (น้องต่อ-น้องพลอย) กทม. 1 ทุน*
87. คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน -ด.ญ.ปุญญิศา และครอบครัว พรเลิศทรัพย์สิน กทม. 2 ทุน*
88. คุณจุสิน – คุณอาทิตยา สุทาชัยพร และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
89. คุณภวัต – คุณภูเบศ เพ็ชรดี กทม. 1 ทุน*
90. ด.ช.ปรนพ ทิวากรกฎ กทม. 1 ทุน*
91. คุณวัฒนีต์ วีระวัฒทนาสิริกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
92. ด.ญ.ชุติรดา – ด.ญ.กรองขวัญ สนสมบัติ กทม. 1 ทุน*
93. คุณบุญมี จงเชิดพันธุ์ กทม. 1 ทุน*
94. คุณจตุพร ตรีรัตนนนท์ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
95. คุณพัชรินทร์ ตรีศูลยุทธ (เจ้ง) สหมิตรช้อปปิ้งมอลล์ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน* (134 ทุน)
96. อาจารย์กัญญุมา จิตจำนอง – Mr. Noritsugu Kamata (อาจารย์แท็ก-โนริ) มจธ. กทม. 1 ทุน*
97. คุณอัญชลี แสงดาววี-คุณปิยะพงษ์ สัญญเขื่อน-ด.ญ.ณัฐชา-ด.ช.ภูริช สัญญเขื่อน (น้องนก-น้องแอ๊ว) อ.เมือง จ.เชียงราย 2 ทุน*
98. คุณแม่มณี-คุณพ่อสำรวย-คุณมานิตย์ เชี่ยวชาญ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 3 ทุน*
99. คุณสีรุ้ง อินวกูล และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน* (141 ทุน)
100. คุณจินตนา-คุณชนน พงษ์ทวีวิรัตน์ กทม. 2 ทุน*

101. คุณประเมศฐ์-คุณชนกพร โสภณธรรมสิทธิ์ กทม. 2 ทุน*
102. คุณอรุณี ติณสุรวัฒนา-คุณจุติณัฏฐ์-คุณปริยวิศว์ ตั้งตระกูลวงศ์ กทม. 2 ทุน*
103. คุณอุไร ศรีพนมศักดิ์-คุณรัตนา ติณสุรวัฒนา กทม. 1 ทุน*
104. คุณกรวิก ตันพิพัฒน์ กทม. 1 ทุน*
105. คุณอุไรรักษ์ ตันพิพัฒน์ กทม. 1 ทุน*
106. ด.ช.อัครนันท์ ตันพิพัฒน์ กทม. 1 ทุน* (151 ทุน)
107. คุณหรรษา ฉายรัศมี และครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. 1 ทุน*
108. คุณลักขณา วิจัยสุตกิจ (พี่ณา) กทม. 2 ทุน*
109. คุณณุวัสฐ์-คุณธีรวัตร์ อดิจารุพันธุ์ (น้องฟง-น้องไนน์) กทม. 1 ทุน*
110. คุณสมคิด เนียมปาน และครอบครัว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 ทุน*
111. คุณแม่สมาน ฉิมพาลี ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน* (155 ทุน)

ปิดรับแจ้งเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษา วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 21.00 น.
เจ้าภาพ 111 ลำดับ จำนวนทุนรวม 155 ทุน

..หากพิมพ์ข้อความผิดโปรดแจ้งให้แก้ไข..
* บันทึกได้รับเงินทำบุญแล้ว 155 ทุน จำนวนเงิน 155,000 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์  ปี 2563 เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น) ทุนละ 1,000 บาท
พิธีมอบทุนการศึกษาฯ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์


เงินทำบุญให้
ตั้งนะโม 3 จบ  ให้อธิษฐานจิตว่า..
“ขอการสละทรัพย์ของข้าพเจ้า ให้สติปัญญาทั้งทางโลก และทางธรรม..”


คลิกชมภาพ..พิธีมอบทุนการศึกษา 242 ทุน 16 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน 10 โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

หมายเหตุ ..“ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” หมายถึง เงินทำบุญปีใหม่ พระประธาน ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จากผู้มีจิตศรัทธาที่ซึ่งอธิษฐานจิตทำบุญด้านปัญญา ถวายบูชาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) พระประธาน ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ณ สถานปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นสิริบุญมงคลรับปีใหม่ (ทุกปี) โดยอุทยานธรรมฯ นำเงินทั้งหมด มาจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่น (แบบไม่เจาะจง)
..ขั้นตอนพิธีมอบทุนการศึกษาฯ จะนำเด็กๆ กราบพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วนำนั่งสมาธิโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนรับมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อบ่มเพาะจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่จิตเด็กๆ ตั้งแต่วัยเยาว์
..ทุนการศึกษาฯ จัดเป็นบุญด้านปัญญา ให้อานิสงส์ทางปัญญา เหมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิต ให้มองเห็นทาง ให้แก้ไขปัญหา ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และได้รับคำแนะนำช่วยเหลือไม่สิ้นหนทางฯ

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน
สอบถามเพิ่มเติมที่..นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล 0814245187
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

www.uthong-udomsub.com


ความเป็นมา ..ในปี พ.ศ. 2553 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ได้ชักชวนคณะญาติธรรม จัดเลี้ยงอาหารวันเด็ก และเป็นเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ในวันเด็ก ให้โอกาสเด็กๆ ในท้องถิ่น ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้สนุกสนานในพื้นที่ใกล้บ้าน ซึ่งในอดีต ไม่เคยมีการจัดงานวันเด็กขึ้นเลย โดยอุทยานธรรมฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารในวันเด็กขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 และต่อมาได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพ เข้าร่วมจัด “โครงการสานฝันปันน้ำใจในวันเด็กให้น้องอิ่มท้อง” โดยเพิ่มกิจกรรมนำเด็กๆ เล่นเกมส์สนุกสนาน พร้อมแจกของรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียน และต่อมาได้มีผู้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็กทุกปี จนถึง 10 ปี คณะผู้จัดงานวันเด็กอุทยานธรรมฯ “ล้วนสูงวัย” ไม่สะดวก จึงยุติการจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2563 แต่ยังคงจัดมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” 

ด้วยแนวคิด ..การแบ่งปันโอกาสที่ดีจากสังคมเมืองสู่สังคมท้องถิ่น “ผู้ให้..ใจดี ผู้รับ..ดีใจ” บ่มเพาะความทรงจำ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ให้เด็กๆ ในท้องถิ่นวัยเยาว์ เติบโตควบคู่คุณธรรมจริยธรรมฯ
มาร่วมสามัคคี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันกับเรา เพราะเราเชื่อว่า..เด็กๆ ซึ่งถูกบ่มเพาะให้จริยธรรมเกิดขึ้นในจิต จะเติบโตเป็น “กำแพงสีขาว” ให้กับท้องถิ่น มาร่วมกันสร้างกำแพงสีขาว แบ่งปันประโยชน์ส่วนตน/ส่วนเหลือ/ส่วนที่ต้องการให้/ส่วนที่สามารถให้ได้..เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในท้องถิ่น และสังคมไทย ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
“ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ..บ้านหลังที่สองของคุณ”


***(ประกาศ 1 ธันวาคม 2562)***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black