รายนามเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดิน ตารางวาละ 1000 บาท และ “กองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมซื้อที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ อุทยานธรรมฯ” วันวิสาขบูชา 20 พ.ค.59


ผ้าป่าร่วมซื้อที่ดิน
12366542_1104261072959815_446619994_n-300x169 ความเป็นมา..คลิก อ่านรายละเอียด

ประกาศรายนามเจ้าภาพ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ร่วมซื้อที่ดิน ตารางวาละ 1000 บาท พื้นที่ A (900 ตารางวา) 
และ “กองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมซื้อที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ อุทยานธรรมฯ” วันวิสาขบูชา 20 พ.ค.59  **อยู่ระหว่างบันทึกรายชื่อให้ครบถ้วน..

 1. คุณครูประทิน-คุณสุราช-คุณสาธิต-คุณภารดี ประเสริฐยืนยง อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 40 ตารางวา
 2. คุณสมจิตร ลายเงิน (ตอย) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ตารางวา*
 3. คุณบุญมี ปัญญาใส-คุณพ่อเหรียญ จ.ยโสธร 3 ตารางวา*
 4. คุณทับทิม แก้วพระเกียรติ กทม. 2 ตารางวา*
 5. คุณพุฒิเศรษฐ์-คุณกองทุน-น.ส.นริศฌา-ด.ช.ภรพล จงสกุล กทม. 20 ตารางวา*
 6. คุณแม่มณีคุณพ่อสำรวย เชี่ยวชาญ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 15 ตารางวา*
 7. คุณสมคิด เนียมปาน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 3 ตารางวา*
 8. คุณพุทธพร  สะภานนท์ (พี่นาง) กทม. 1 ตารางวา*
 9. คุณนุชา-คุณวรินทร์ทิพย์ กลยุทธสกุล และครอบครัว (กลยุทธเฟอร์นิเจอร์) กทม. 10 ตารางวา*
 10. คุณสุกัญญา-คุณวิชัย สันติพรพงศ์ กทม. 2 ตารางวา*
 11. คุณศิริ สิมสวัสดิ์ อ.วังสะพุง จ.เลย 1 ตารางวา*
 12. คุณนาราชา เดชมณี (น้องอ๊อฟ) กทม. 2 ตารางวา*
 13. คุณกัญสุชญา บุญฤทธิ์ และครอบครัว จ.ชลบุรี 2 ตารางวา*
 14. คุณมานิตย์ เชี่ยวชาญ (น้องแดง) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 20 ตารางวา*
 15. อาจารย์กฤษณะพล วัฒนวันยู-คุณชญานี ขุนกัน กทม. 9 ตารางวา*
 16. คุณศวิตา โนนใหญ่ (น้องมุก-รพ.รามา) กทม. 1 ตารางวา*
 17. คุณอารี-คุณชุลีรัตน์-คุณอรชุน สวัสดี กทม. 10 ตารางวา*
 18. คุณแม่ชี สุดใจ จงสกุล สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี 1 ตารางวา*
 19. คุณณัฐหทัย สนใจยุทธ (มจธ.) บางมด กทม. 2 ตารางวา*
 20. นายดำริห์-นางอำไพ-นางสาวณิชา  เกรียงประเสริฐ จ.นนทบุรี 3 ตารางวา*
 21. คุณกฤศ-คุณกรปภา โอประเสริฐ (ภัส) และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 22. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ กทม. 8 ตารางวา*
 23. นายณุวัสฐ์-ด.ช.ธีรวัตร์ อดิจารุพันธุ์ กทม. 1 ตารางวา*
 24. คุณพัชรินทร์ ตรีศูลยุทธ (เจง) อ.กันตัง ตรัง 10 ตารางวา*
 25. คุณวรรณภา เพ็ชรรักษ์ (วรรณ) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ตารางวา* และร่วมบุญผ้าป่า 500 บาท*
 26. คุณแม่เสริมสิริ วิจัยสุตกิจ กทม. 4 ตารางวา*
 27. คุณพูนสิน รัตนเรืองจำรูญ และครอบครัว จ.ปทุมธานี 5 ตารางวา*
 28. คุณณรงค์-คุณยุพา รุ่งเรือง และครอบครัว กทม. 50 ตารางวา*และร่วมกองบุญผ้าป่า คุณกัญญ์ชลา ทัศนารมย์ 500, คุณสุพงษ์-คุณนวลพรรณ ธรรมจักษุ 200,นาน ต้า ซู-แก้ว 120 บาท*
 29. คุณสมใจ หมื่นคิด และครอบครัว จ.ลำปาง 1 ตารางวา* และทำบุญรวม 300 บาท*
 30. นายวิรัช-นายชลัช-นายปณต-นายธนภัทร-นางเกษฎา-ด.ช.พาดี รัตนเรืองจำรูญ จ.ปทุมธานี 6 ตารางวา*
 31. คุณพ่อเหรี่ยน ปัญญาใส และครอบครัว จ.ยโสธร 1 ตารางวา* และร่วมบุญผ้าป่า 240 บาท*
 32. คุณศุภาพิชญ์ รมย์รุจีเจริญ (หน่อย) อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 1 ตารางวา*
 33. คุณกันณพงศ์-คุณกนกวรรณ-ด.ญ.ปรียาพร-ด.ญ.ปุญญิศา-ด.ญ.ปวริศา กรรษา จ.ร้อยเอ็ด 5 ตารางวา*
 34. คุณสุวัฒน์-คุณธารินี (ตั้ม)-คุณธวัฒน์ จันทร์สุมา กทม. 3 ตารางวา*
 35. คุณทัชชานันท์ ทองสาร์ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 1 ตารางวา*
 36. คุณปิยวรรณ์ ปิยศรีภิรมย์ กทม. 5 ตารางวา*
 37. คุณชัยยันต์-คุณธิดารัตน์ พัฒนชีวา และครอบครัว จ.ปทุมธานี 1 ตารางวา* และคุณสุปรียา-ด.ช.ปุญณ์สิริ และครอบครัว ร่วมบุญผ้าป่า 200 บาท*
 38. คุณรัชชานนท์ สีสด (น้องฮอลล์) กทม. 20 ตารางวา*
 39. คุณอัญชลี สีสด-คุณอรวรรณ สุขปราการ จ.สมุทรปราการ 10 ตารางวา* และร่วมบุญผ้าป่า 5000 บาท*
 40. คุณเก็จฤทธิ์ สระประทุม กทม. 10 ตารางวา* และร่วมบุญผ้าป่า 3000 บาท*
 41. คุณธนสุรีย์ กาญจนสาร (น้องนุช) และครอบครัว จ.นนทบุรี 1 ตารางวา*
 42. คุณปิติพร รุจนเวชช์ จ.กำแพงเพชร 1 ตารางวา*
 43. คุณพรทิพย์ แซ่จู กทม. 1 ตารางวา*
 44. คุณละเอียด รุ่งเรือง กทม. 50 ตารางวา*
 45. คุณพัชรี ภาสกรจรัส กทม. 2 ตารางวา*
 46. คุณแม่ชี ละออง รัตนบุรี สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี 1 ตารางวา*
 47. คุณพ่อยูซิน-คุณแม่พิมพา พงษ์ศิลามณี จ.นราธิวาส 1 ตารางวา*
 48. คุณพรพิมล หาญภักดี จ.สมุทรสาคร 3 ตารางวา*
 49. คุณวรัญญู-คุณวันดี พุทธจันทร์ จ.นครราชสีมา 5 ตารางวา* และร่วมบุญผ้าป่า 3000 บาท*
 50. คุณพนอ-คุณสมหญิง-ด.ช.นวัต-ด.ช.นวิษ สัตยาพร กทม. 10 ตารางวา*
 51. คุณธนวัฒน์-คุณอรพรรณ-นางสาวอารียา ติณสุรวัฒนา และญาติๆ กทม. รวม 29 ตารางวา*
 52. คุณนิภาพร ชนะพิชัย (แหม่ม). อ.กันตัง จ.ตรัง. 1 ตารางวา*
 53. เพื่อนเจง อ.กันตัง จ.ตรัง 3 ตารางวา*
 54. อาจารย์ละเอียด เพ็งโสภา จ.ชลบุรี 2 ตารางวา*
 55. คุณสมควร เนียมปาน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 5 ตารางวา*
 56. คุณจุสิน-คุณอาทิตยา สุทาชัยพร และครอบครัว กทม. 2 ตารางวา*
 57. คุณปณิดา วงศ์ด้วง และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 58. คุณทัศนีย์ ดำรัตน์ (รพ.รามา) กทม. 1 ตารางวา*
 59. คุณแม่เอมอร พุทธจันทร์ จ.นครราชสีมา 2 ตารางวา*
 60. คุณกันยกร รันละโคตร (พิศ) จ.สกลนคร 1 ตารางวา*
 61. คุณแม่รำพึง-นางสาวศิริพร อิ่มสำราญ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 3 ตารางวา*
 62. คุณประเสริฐ อิงคณะองอาจ และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 63. คุณธนิต-คุณวิเลขา ธรกิตติกุล และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 64. คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน กทม. 1 ตารางวา*
 65. คุณตรียานุรัฐ รินน์โฮเฟ่อร์ (พี่เล็ก) ประเทศออสเตรีย 1 ตารางวา*
 66. คุณปกาวเดือน วัชราจารย์ และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 67. คุณสุวัฒ สุยอย กทม. 1 ตารางวา*
 68. คุณจิราภรณ์-คุณชลิต-นางสาวปณิชยา-ด.ช.นรวิชญ์ เริ่มพิทักษ์ถาวร กทม. 2 ตารางวา* และร่วมบุญผ้าป่า 500 บาท*
 69. คุณพัชรินทร์ เกตุประเสริฐ และครอบครัว จ.พระนครศรีอยุธยา 20 ตารางวา*
 70. คุณแม่สมทรง กล้าปราบศึก-คุณปิยะฉัตร บัวรอด จ.สมุทรปราการ 20 ตารางวา*
 71. คุณพีรภาว์ พีระจารุโรจน์-คุณณัชรัตน์ รัตนมณี-คุณนภัษ ศรีอรุโณทัย กทม. 2 ตารางวา*
 72. คุณวีระยุทธ์ คุ้มพร้อม กทม. 2 ตารางวา*
 73. คุณเข็มทอง ห่มม่วง ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 2 ตารางวา*
 74. คุณสมทรง พรหมมาลี จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 75. คุณชิติพงศ์ อภิปิติอนันต์ และครอบครัว จ.ชลบุรี 4 ตารางวา*
 76. รศ.นฤมล จียโชค และครอบครัว (มจธ.) กทม. 2 ตารางวา*
 77. คุณครูศรีไพร-คุณสมชาย สุประภาตะนันท์ และครอบครัว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 2 ตารางวา*
 78. คุณทิษณุ-คุณณิญา-คุณภคนัท-คุณธนภณ ธนญาธรณ์ และคุณเพ็ญชรัตน์ ยิ่งยืน จ.สุพรรณบุรี รวม 5 ตารางวา*
 79. อาจารย์แพทย์หญิง วิภารัตน์ มนุญากร รพ.รามาธิบดี กทม. 5 ตารางวา*
 80. นางสาวยอดพลอย สันติพรพงศ์-นายมโน กิตติพัฒนาพงศ์ กทม. 1 ตารางวา*
 81. คุณรุ่งฤทัย ปัญญาใส จ.ภูเก็ต 1 ตารางวา*
 82. นางสาวสโรชา บางพระไทยา จ.สมุทรสาคร 3 ตารางวา*
 83. คุณแม่พุ่ม-คุณอำนวย ประจันตะเสน จ.ขอนแก่น 2 ตารางวา*
 84. คุณวิวัฒน์ อมรกิจวณิชย์ และครอบครัว จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 85. คุณวรรณา อมรกิจวณิชย์ และครอบครัว จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 86. นายวิชัย อมรกิจวณิชย์ จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 87. นางอนัฐชา เทียนแปล จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 88. นางสาวเอื้อการย์ อมรกิจวณิชย์ จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 89. ด.ช.ปณชัย อมรกิจวณิชย์ จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 90. นายประชา อมรกิจวณิชย์ จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 91. นางไซอิม แซ่ลิ้ม จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 92. นางสาวดรุณี เทพา กทม. 3 ตารางวา*
 93. รศ.ดร.ศิริชัย-คุณชุติมา เทพา (มจธ.) กทม. 5 ตารางวา*
 94. นางสาวศรัณย์ธร สุทธิวรนันท์ กทม. 1 ตารางวา*
 95. คุณดลนภา มุขจั่น จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 96. อาจารย์เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ กทม. 10 ตารางวา*
 97. คุณอัมพา แตภิรมย์กุล และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 98. คุณประสิทธิ์-คุณละออง มาชัยภูมิ กทม. 2 ตารางวา*
 99. คุณรจนา จุฑาบัณฑิตกุล กทม. 1 ตารางวา*
 100. คุณพรนิตย์ รัตนพิศพรชัย และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 101. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (คุณสิริรัตน งามเจริญ) จ.ชลบุรี 2 ตารางวา*
 102. คุณปราณี โชคชัยนันท์ และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 103. คุณกนกวรรณ เปล่งพานิช กทม. 2 ตารางวา*
 104. คุณจารุณี สิงห์ชัย จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 105. คุณอังสี แซ่ผู่ และคุณงามไทร จาพรพรรณ กทม. 1 ตารางวา*
 106. คุณวัชนันท์ เมธาสันต์ และครอบครัว จ.ชัยนาท 1 ตารางวา*
 107. นายแดง-นางตุ๊ แซ่ลีั 2 ตารางวา*
 108. คุณพรทิพย์ งามเกษม (ทีโอที) กทม. 3 ตารางวา*
 109. คุณครูจำเนียร ศรีเหลือบ จ.ชัยนาท 1 ตารางวา*
 110. คุณปทุมทิพย์-คุณเกียรติชัย งามสิริกุล กทม.  1 ตารางวา*
 111. คุณจันทร์หยด กัลยกร จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 112. คุณชนวัฒน์ นาควังศาสตร์  กทม. 1 ตารางวา*
 113. คุณณัฏฐ์นภพร นันท์ทัตวรากุล  กทม. 1 ตารางวา*
 114. คุณจุไรรัตน์ ธนวุฒิสกุลชัย กทม. 1 ตารางวา*
 115. คุณธัญนันท์ งามเสรี กทม. 1 ตารางวา*
 116. คุณปริทัศน์ งามเสรี กทม. 1 ตารางวา*
 117. คุณชัญญาณ์ภัช งามเสรี กทม. 1 ตารางวา*
 118. คุณศิริพร ตระกูลมหชัย กทม. 1 ตารางวา*
 119. นางสาว วรุณีย์ จิรจรัสกุล กทม. 1 ตารางวา*
 120. นายธีรพงศ์ จิรจรัสกุล กทม. 1 ตารางวา*
 121. นายฐิติพงศ์ จิรจรัสกุล กทม. 1 ตารางวา*
 122. คุณธนาพัทธ์ ธนวุฒิสกุลชัย กทม. 1 ตารางวา*
 123. คุณวรพงศ์ ธนวุฒิสกุลชัย กทม. 1 ตารางวา*
 124. คุณอุษณี ธนวุฒิสกุลชัย กทม. 1 ตารางวา*
 125. คุณศักดิ์บดินทร์ ธนวุฒิสกุลชัย กทม. 1 ตารางวา*
 126. คุณวิไล อัครกำธร กทม. 1 ตารางวา*
 127. คุณวิธาน-คุณอภิวัฒน์ งามสิริกุล กทม. 1 ตารางวา*
 128. คุณวิภา-คุณอำพร ลักษมีเจริญชัย กทม. 1 ตารางวา*
 129. คุณประเสริฐ-คุณพัสสกรณ์ กมนจิรานุวัฒน์ กทม. 1 ตารางวา*
 130. คุณณัฐพร หอวัฒนโชค-คุณชริสา-คุณธีรทัศน์ กมนจิรานุวัฒน์ กทม. 1 ตารางวา*
 131. คุณนวลวดี แซ่ตึ๊ง กทม. 1 ตารางวา*
 132. คุณนวฉัตร เทียนสุวรรณ กทม. 1 ตารางวา*
 133. คุณกัญญ์วรา จิวานุรักษ์ และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 134. คุณเอกณกรณ์ โกศัยพลกุล และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 135. คุณธวัชชัย-คุณรัชนิกานต์-คุณธนวัฒน์-คุณพลภัทร วัฒนพงษ์ กทม. 1 ตารางวา*
 136. คุณวิรัลพัชร จิราวัฒน์ฉันทัช และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 137. คุณธัชภัสสร ตั้งพันธ์สุริยะ กทม. 1 ตารางวา*
 138. คุณประเสริฐ ธรรมรักษาสิทธิ์ กทม. 1 ตารางวา*
 139. คุณศศิพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์ กทม. 1 ตารางวา*
 140. คุณยุพา สุขประโยชน์ กทม. 1 ตารางวา*
 141. คุณเปี่ยมสิทธิ์ สุขประโยชน์ กทม. 1 ตารางวา*
 142. คุณชลอ สุขปราการ จ.สมุทรปราการ 1 ตารางวา*
 143. คุณนภาพร สุขปราการ จ.สมุทรปราการ 1 ตารางวา*
 144. คุณปวิช อินทะเตชะ 1 ตารางวา*
 145. คุณสุวรีย์ โรจนรวีวัฒน์-คุณถวัลย์ กองอังกาบ รวม 1 ตารางวา* และร่วมบุญผ้าป่า รวม 200 บาท*
 146. คุณภาวนา ชื่นหทัย และครอบครัว 1 ตารางวา*
 147. คุณภราดร คำเอ่น 1 ตารางวา*
 148. คุณสายสมร อมาตยกุล และครอบครัว 1 ตารางวา*
 149. คุณชลิตา พัฒนเจริญ และคุณเมธาวีร์ วรวุฒิ ณ อยุธยา 1 ตารางวา*
 150. คุณไพบูลย์-คุณรวิพร สุจิรังกุล 2 ตารางวา*
 151. พ.ต.อ.ชูเกียรติ อิ่มใจธรรม พร้อมครอบครัว 1 ตารางวา*
 152. คุณสิริพร-คุณมาโนช เหรียญวิจิตร-คุณณัฐวัฒน์ ปณิธานรักษ์ชัย-คุณแม่สมพร รวม 3 ตารางวา*
 153. คุณย่าบุญสม-คุณป้าบุญตา-คุณป้าวาสนา ครอบครัวเหรียญวิจิตร รวม 3 ตารางวา*
 154. คุณนลิณี-คุณศุภวัสส์-คุณชนัช บัวเปล่งศรี-คุณกนกนิภา พลีรุกชาติ รวม 3 ตารางวา*
 155. คุณนิตยา เทียนทอง ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ตารางวา*
 156. คุณเบญจวรรณ ยูประพัฒน์ และครอบครัว จ.ชัยนาท 1 ตารางวา*
 157. คุณแม่คล้อย ยิ้มน้อย จ.ชัยนาท 1 ตารางวา*
 158. ผอ.ปรีชา-คุณครูทองมั่น สุดมี และครอบครัว จ.ชัยนาท 1 ตารางวา*
 159. คุณครูวัณจินต์ ทองเกลียวทวี จ.ชัยนาท 1 ตารางวา*
 160. คุณครูบุญรอด-คุณครูพราวพรรณ บุญเมือง จ.นครสวรรค์ 1 ตารางวา*
 161. คุณสุนทร-คุณพนิดา-คุณพิชา-คุณพีรณัฐ รุ่งโรจน์วิทยากุล 2 ตารางวา*
 162. คุณณัฐธนี วงศ์รัตนกำพล 1 ตารางวา* และร่วมบุญผ้าป่า 300 บาท*
 163. คุณอุษา ไตรภักดิ์ และคุณจิณณวัตร-คุณณัชชา สุผลากร รวม 1 ตารางวา*
 164. คุณวรรณนิภา รัตนตนุ 1 ตารางวา*
 165. คุณโสภาพร ผ่องสุวรรณ (ทีโอที) กทม. 1 ตารางวา*
 166. คุณกุลนาถ รงคะพงศกร (พี่ดา) และครอบครัว 1 ตารางวา
 167. คุณจิราภา สุวิสุทธิ์ พร้อมครอบครัว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 1 ตารางวา*
 168. คุณสุภัทร์ธนิดา นิธิพรธนานันท์ 1 ตารางวา*
 169. คุณทรงวิทย์ หวังชูเชิดกุล และลูกๆ 1 ตารางวา*
 170. คุณเรวัติ-คุณอรทัย ตั้งอารยธรรม กทม. 1 ตารางวา*
 171. คุณพิชญา เต็มสิริศักดิ์ กทม. 1 ตารางวา*
 172. คุณสมใจ เชื้อวงษ์ กทม. 1 ตารางวา*
 173. คุณศิรพงษ์ จิรวณิชชกร กทม. 1 ตารางวา*
 174. คุณนิธิกานต์ บริพัชร์ธนโชติ กทม. 1 ตารางวา*
 175. คุณสุวรรณี แสนสุขสม กทม. 1 ตารางวา*
 176. คุณเสาวนีย์ โชคมนีนุช-คุณประไพ ศรีสุนทรไท กทม. 1 ตารางวา*
 177. คุณสันติ ศุภกรชัย กทม. 1 ตารางวา*
 178. คุณจินตนา สุพร จ.มุกดาหาร 1 ตารางวา
 179. คุณจำเริญ (กวง)-คุณราณี งามจารุกิจ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ตารางวา* และร่วมทำบุญ 500 บาท*
 180. คุณนันทนา-คุณเพ็ญศรี  เศรษฐ์วรางกูร 1 ตารางวา*
 181. คุณแม่ฮั่ว-นางสาวธนพร อังควานิช 2 ตารางวา*
 182. คุณอุณากร พฤฒิธาดา 1 ตารางวา*
 183. คุณวิรัญญา แชมรัมย์ และครอบครัว 1 ตารางวา
 184. คุณประพันธ์ อ่องสุขสันต์ 1 ตารางวา*
 185. คุณสมพร  เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ตารางวา*
 186. นางชไมพร  พิริยะตระกูล กทม. 1 ตารางวา*
 187. คุณชนมน  พิริยะตระกูล กทม. 1 ตารางวา*
 188. คุณภาวิต  พิริยะตระกูล กทม. 1 ตารางวา*
 189. นายแพทย์  ภัทรพล พิริยะตระกูล กทม. 1 ตารางวา*
 190. คุณชวลิต  เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ตารางวา*
 191. ด.ช.วริทธ์  เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ตารางวา*
 192. คุณรชต  เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ตารางวา*
 193. คุณจันจิรา เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ตารางวา*
 194. คุณพิมพรรณ ปรีชานนท์ กทม. 1 ตารางวา*
 195. ด.ช.อชิระ ปรีชานนท์ กทม. 1 ตารางวา*
 196. ด.ญ.ไปรยา ปรีชานนท์ กทม. 1 ตารางวา*
 197. นายอภิศักดิ์ ปรีชานนท์ กทม. 1 ตารางวา*
 198. คุณปริญญา ลีนะธรรม กทม. 1 ตารางวา*
 199. คุณแม่เกศศิณี สุขสว่าง กทม. 1 ตารางวา*
 200. คุณสมศักดิ์ ตั้งมงคลธรรม กทม. 1 ตารางวา*
 201. คุณสมพงษ์ ตั้งมงคลธรรม กทม. 1 ตารางวา*
 202. คุณรุ่งวรรณ ตั้งมงคลธรรม กทม. 1 ตารางวา*
 203. คุณจตุพร จันทร์กระจ่าง กทม. 2 ตารางวา*
 204. คุณสุรางค์รัตน์ ภารุ่งอภินันท์ กทม. 1 ตารางวา*
 205. คุณแม่ดรุณี แซ่ชิ้น-คุณสุรกิจ สีสด กทม. 5 ตารางวา*
 206. คุณลุงอนันต์-คุณป้าประเชิญ รอดเนียม จ.สมุทรปราการ 5 ตารางวา*
 207. คุณสยาม เลิศสกุล และครอบครัว (เกาะเคี่ยม) อ.กันตัง จ.ตรัง 2 ตารางวา* และร่วมกองบุญผ้าป่า 100 บาท*
 208. คุณสีรุ้ง อินวกูล และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ตารางวา*
 209. คุณศิวณัชฐกุล ไชยศร, ด.ช.ศักย์ฐศรณ์ ชัยสงคราม, คุณศริณทร์ลักษณ์ ชัยสงคราม กทม. 5 ตารางวา*
 210. นางสาว อัญชิษฐา เลิศเหล่าสกุลพร จ.สมุทรสาคร 2 ตารางวา*
 211. คุณพิเชษฐ์-คุณไฉไล และครอบครัวเหลืองขมิ้น จ.สมุทรสาคร รวม 1 ตารางวา*
 212. คุณวัชระ ฟักสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ 1 ตารางวา*
 213. คุณแม่พิน-คุณมณีรัตน์ เต็มใจ จ.ร้อยเอ็ด รวม 2 ตารางวา*
 214. คุณแม่สายบัว-นางสาวจินตนา พรหมประเสริฐ (น้องบุ๋ม) กทม. 1 ตารางวา*
 215. คุณอานุภาพ-คุณคนึงนุช เจิดรังษี และครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 5 ตารางวา*
 216. นายแพทย์ ยศกร เนตรแสงทิพย์ และครอบครัว อ.กันตัง จ.ตรัง 5 ตารางวา* (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันตัง แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2558)
 217. คุณอรพรรณ รักษ์โพธิ์เขียว และครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 ตารางวา*
 218. คุณฐานียา ปูขาว และครอบครัว จ.นนทบุรี 1 ตารางวา*
 219. คุณประคอง ภักดี (มจธ.) กทม. 1 ตารางวา*
 220. คุณสุธามาศ เสภา-คุณแม่ มาลี อนันตโรจน์ กทม. 1 ตารางวา*
 221. คุณธนพล รัตนพงศ์เสน และครอบครัว ร้านเพื่อนสัตว์น้ำ อ.กันตัง จ.ตรัง 3 ตารางวา*
 222. คุณพนาภรณ์ จันทร์เพ็ญ 5 ตารางวา*
 223. คุณธนิดา เจียวมาลี 1 ตารางวา*
 224. คุณจิดาภา ทวีผล 1 ตารางวา* และคณะญาติธรรมร่วมบุญผ้าป่า 500 บาท*
 225. คุณจิตตานันทิ์ ไชยรัตน์ 1 ตารางวา*
 226. คุณธมน ประดิษฐ และครอบครัว 1 ตารางวา*
 227. คุณอินทิรา โพธิสุข 1 ตารางวา*
 228. คุณรตาอร สุนทรวิภาต 1 ตารางวา*
 229. คุณกัญญาวีร์ คุ้มหัวเมือง 1 ตารางวา*
 230. คุณดลนภา สมิตะโยธิน 1 ตารางวา*
 231. คุณเบญจมาศ รักประกอบกิจ 1 ตารางวา*
 232. คุณวารุณี พิลาศรี 1 ตารางวา*
 233. คุณสมพิศ ลีละวัฒน์วัฒนา อ.พานทอง จ.ชลบุรี 2 ตารางวา*
 234. คุณแม่หุ้ยเกียง กรกิจเจริญวงศ์ และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 235. พ.ต.ปฐานัฏ-คุณแม่ลำใย ศรีวรรณรัตน์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 ตารางวา*
 236. คุณสำอางค์ จันทาโลก และครอบครัว (บ้านชมจันทร์) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 ตารางวา*
 237. คุณลลิตปฐมา ทองสนธิ 1 ตารางวา*
 238. นางบรรเจิด หิรัญญพรพงศ์ และครอบครัว 1 ตารางวา*
 239. คุณจิตราภร ทวีพรเกษมสุข และครอบครัว 1 ตารางวา*
 240. นางสาวปวัณรัตน์ อ่อนตา (น้องการ์ตูน-พี.เค.อลูมิเนียม แอนด์ กลาส) 1 ตารางวา*
 241. คุณลิสา โอคาด้า (Lisa Okada) 2 ตารางวา*
 242. คุณศุภาธนิษฐ์ แสงทอง 1 ตารางวา*
 243. นายณัฐพล-นางสุดวนา-ด.ญ.กวินทรา งามเริง 1 ตารางวา*
 244. นางสาวสงวนศรี-นางสาววรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ 1 ตารางวา*
 245. คุณสรารัตน์ สุขมะดัน 2 ตารางวา*
 246. คุณกนกวรรณ สูญพ้นไร้ และครอบครัว 1 ตารางวา*
 247. คุณประไพพรรณ ไทเลอร์ 1 ตารางวา*
 248. คุณอารีนันท์ จันทร์แก้วกรนัฐ 1 ตารางวา*
 249. คุณพรพรรณ ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 2 ตารางวา*
 250. คุณพิณรัตน์ ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 2 ตารางวา*
 251. คุณพิมพร ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 2 ตารางวา*
 252. คุณยงยุทธ ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ตารางวา*
 253. คุณชัยทัต ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ตารางวา*
 254. คุณปัญญา ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ตารางวา*
 255. คุณพนิดา ประกิตสุวรรณ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ตารางวา*
 256. คุณวรพล นภมณีกร และครอบครัว 1 ตารางวา*, และคณะญาติธรรมร่วมบุญผ้าป่า 220 บาท*
 257. คุณวิเชษฐ์ และครอบครัวกิ่งแก้วรุ่งโรจน์ 10 ตารางวา*
 258. คุณแม่นิตยา ธีระวรกุล และครอบครัว 1 ตารางวา*
 259. คุณชาญชัย ธีระวรกุล และครอบครัว 1 ตารางวา*
 260. คุณฉัตรชัย ธีระวรกุล และครอบครัว 1 ตารางวา*
 261. คุณรุ่งพันธ์ ธีระวรกุล และครอบครัว 1 ตารางวา*
 262. คุณอารีย์ ธีระวรกุล และครอบครัว 1 ตารางวา*
 263. คุณสมชาย ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 2 ตารางวา*
 264. คุณอนงค์ ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ตารางวา*
 265. คุณสุพรรณิการ์ ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ตารางวา*
 266. คุณปราริเยศ ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ตารางวา*
 267. คุณศราวุธ ประกิตสุวรรณ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ตารางวา*
 268. คุณเกรียงไกร ฉัตรชัยพันธุ์ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ตารางวา*
 269. คุณเพ็ญพรรณ วนสุวรรณกุล อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ตารางวา*
 270. คุณลักขณา วิจัยสุตกิจ กทม. 4 ตารางวา*
 271. คุณธำรงค์ วิจัยสุตกิจ กทม. 1 ตารางวา*
 272. คุณจินดารัตน์ วิจัยสุตกิจ กทม. 1 ตารางวา*
 273. คุณประธาน-คุณชาลิณี จตุพันธ์ 1 ตารางวา*
 274. ท่าน มณฑาทิพย์ สินธุเสก 1 ตารางวา*
 275. คุณธัญชนก ศรีพุ่มบาง และครอบครัว 1 ตารางวา*
 276. คุณสุพิมนต์ หิรัญชัยวานิชกูล 1 ตารางวา*
 277. คุณชานนท์ โชติวิจิตร และครอบครัว 1 ตารางวา*
 278. คุณวันชัย-คุณไพรินทร์ เพ็ชรรักษ์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ตารางวา*
 279. คุณศิริพงศ์-คุณบุญฤทธิ์ เพ็ชรรักษ์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ตารางวา*
 280. นางธัญญธร จรัณยานนท์ และครอบครัว จ.นครนายก 2 ตารางวา*
 281. นางมะลิวัลย์ อินทรเศียร และครอบครัว จ.นครนายก 1 ตารางวา
 282. คุณจินดารัตน์ โรจน์คุณารักษ์ 1 ตารางวา*
 283. คุณอัญชนา ปิยะไพศาลสกุล 1 ตารางวา*
 284. คุณบุษกร ภู่พิพัฒนา 1 ตารางวา*
 285. คุณกฤษดา ชนะมงคลชัย และครอบครัว, คุณสุภาพร เพี๊ยะสีนุย, คุณณัฏฐิชา ศรีบุญจันทร์ และครอบครัว, คุณธัชภร เจ้าฉัตรฤดี, คุณชัยภัทร สิงห์สวัสดิ์, คุณขวัญ-พี่ต๊ะ, พี่หนึ่ง, คุณหนึ่งฤทัย พุ่มทอง และครอบครัว รวม 1 ตารางวา*
 286. คุณสุวรรณา เซ็น และครอบครัว จ.สมุทรปราการ 2 ตารางวา*
 287. คุณมยุรี แซ่ตั้ง กทม. 1 ตารางวา*
 288. คุณเมษา ฉายากุล และครอบครัว จ.ภูเก็ต 5 ตารางวา*
 289. คุณสรารัตน์ แซ่หว่อง กทม. 1 ตารางวา*
 290. คุณปราณี แซ่หว่อง กทม. 1 ตารางวา*
 291. คุณพอใจ สังข์แก้ว กทม. 2 ตารางวา*
 292. คุณกาญจนา ธนะประเสริฐกุล และครอบครัว กทม. 2 ตารางวา*
 293. คุณป้าสำราญ เหล็กคง กทม. 2 ตารางวา*
 294. คุณศมานันท์-คุณสาลี่ เต็มชำนาญ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 1 ตารางวา*
 295. คุณรสสุคนธ์ เทียมบุญธง และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 ตารางวา*
 296. คุณอนุชิต ธูปเหลือง และครอบครัว จ.อ่างทอง 1 ตารางวา*
 297. คุณปุณยนุช-แพทย์หญิง มนสิชา-คุณชนมภูมิ งามภูพันธ์ กทม. 1 ตารางวา*
 298. คุณสุนันท์-คุณกานดา บุญเตี้ย และครอบครัว, คุณพิชญา-คุณธรรมรัฐ-คุณศิริพร-ด.ญ.ธรรมพร-ด.ช.ธรรมพล วัชรานันทกุล และด.ช.ณัฐ นิมิตรเกษม กทม. รวม 5 ตารางวา*
 299. คุณพ่อทองดำ-คุณแม่ประตอง ฤทธาพรม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 1 ตารางวา*
 300. คุณธีราภรณ์ คามวัลย์ และครอบครัว จ.ร้อยเอ็ด 1 ตารางวา*
 301. คุณวรรณนภา-ด.ช.อนรรฆวี-ด.ช.อภิพงศ์-ด.ญ.อมลวรรณ อ่ำพิจิตร และคุณอุดมพร ชุมใหม่ จ.นนทบุรี 1 ตารางวา*
 302. คุณกัญญ์กุลณัช-คุณแม่กฤษมัย ผิตพงศ์ (ขนมเปียะเล่ากิ้มกี่) อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 3 ตารางวา*
 303. คุณฐิติพรกาญย์ เย็นจิตร จ.ปทุมธานี 1 ตารางวา*
 304. คุณธัญญภร ธนัตชัยภัส กทม. 3 ตารางวา*
 305. คุณสุกัญญา พิพิธ จ.สุพรรณบุรี 1 ตารางวา*
 306. คุณสมพร-คุณพริ้ม เจริญรัตนกิตติ และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 307. คุณนิวัฒน์-คุณปิยะวดี พรวัฒนาเจริญ กทม. 1 ตารางวา*
 308. คุณกิตติศักดิ์ อัศวธนะสิริกุล และครอบครัว 2 ตารางวา*
 309. ด.ช.ธีรวัตร์ อดิจารุพันธุ์ กทม. 1 ตารางวา*
 310. นายณุวัสฐ์ อดิจารุพันธุ์ กทม. 2 ตารางวา*
 311. คุณนาตยา รางวัลหลาย-คุณวีรวิชญ์ วงศ์ภักดีวีรกุล จ.ปทุมธานี 59 ตารางวา* และร่วมบุญผ้าป่า 25000 บาท*
 312. คุณวัลย์ณภัสร์ อินทะวงษ์ จ.สมุทรสาคร 1 ตารางวา*
 313. คุณวิวรรณ วีรวัฒนาสิริกุล กทม. 1 ตารางวา*
 314. คุณธนันท์ธร-ฉวงเบียว จาง และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 315. หจก.แต้เจริญโลหะกิจ 1 ตารางวา*
 316. คุณนภัสวรรณ บุญเกตุ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 1 ตารางวา*
 317. นายแก้ว จงพิพัฒนากูล และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 318. นายภัทรินทร์ ภัทระศิขริน กทม. 1 ตารางวา*
 319. นายยุทธพงศ์ สืบฟัก กทม. 1 ตารางวา*
 320. นายเจริญ ศรีศิริ กทม. 1 ตารางวา*
 321. รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ และครอบครัว (มจธ.) กทม. 1 ตารางวา*
 322. นายคง องค์โฆษิต และครอบครัว 2 ตารางวา*
 323. นายณรงค์ ศิริธนากิจ และครอบครัว 1 ตารางวา*
 324. นายอนุสิทธิ์ อภิวันทน์โอภาศ 1 ตารางวา*
 325. นายไพบูลย์ เหล่าวรวิทย์ 1 ตารางวา*
 326. ครอบครัว ธรรมคำภีร์ 1 ตารางวา*
 327. นางสุธิสา อำพลศักดิ์ และครอบครัว 1 ตารางวา*
 328. นายสถิตพงศ์ มุ่งเพียรมั่น 1 ตารางวา*
 329. นายจุลภัทร แสงจันทร์ 1 ตารางวา*
 330. นายอรรฆพงศ์ อินทรักษ์ 1 ตารางวา*
 331. นายประพัธน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ 1 ตารางวา*
 332. คุณสิรภัทร ตระกูลพิตรพิบูล และคุณพัชญาภรณ์ สิทธิจันทร์ 1 ตารางวา
 333. คุณสุภาณี สุวรรณปรีชา 1 ตารางวา
 334. คุณสุพัตรา สุวรรณปรีชา 1 ตารางวา
 335. คุณวิทยา-คุณวาสนา-คุณชิดชนก ชวาลวธวัช, คุณพีรวุฒิ-คุณนภัสกร คุ้มนุช, คุณวนิดา สายโยธา (ออสเตรเลีย) รวม 1 ตารางวา*
 336. คุณภัทร์เพ็ญปภา-คุณกานต์พิสิษฐ์-คุณอัครวัฒน์ พินิวรณ์กุล-คุณสุพจน์-คุณวาสนา โพธิวราพรรณ รวม 1 ตารางวา*
 337. คุณบัณฑิตย์ ธรวิวัฒน์ 1 ตารางวา*
 338. คุณพิชญาพัณณ์ พิมพ์ภัคคณัฐ กทม. 1 ตารางวา*
 339. นายไชโย ธรรมรัตน์ และนายไพบูลย์ เชี่ยวชาญยนต์ 1 ตารางวา*
 340. นางสาวกาญจนา ปัญญาใส-นายสาคร ธานี จ.ยโสธร 1 ตารางวา*
 341. คุณไพรัช-คุณสุวรรณา อ่ำเผือก จ.นนทบุรี 1 ตารางวา* และคุณมณี ศิริโสภา ร่วมบุญผ้าป่า 700 บาท*
 342. คุณอนุชา-คุณภานุกร-คุณศิริญาภรณ์-คุณสมวงษ์ ชูสาย กทม. 1 ตารางวา*
 343. คุณพัชรมณี อุณหพิพัฒพงศ์ 1 ตารางวา
 344. คุณรัชฏ อุณหพิพัฒพงศ์ 1 ตารางวา
 345. กองบุญผ้าป่าสามัคคี คุณวรินทร์ทิพย์-คุณนุชา กลยุทธสกุล: คุณอุกฤษฏ-คุณจันทร์เพ็ญ รุ่งกีรติกุล 200-, คุณวรวลัญช์ สกุลทอง 500*, คุณภูเวียง การย์กุลวิทิต และครอบครัว 500-, คุณไพโรจน์ ดวงจรัส 500*, คุณเสมอคิด สารธิมา 500*, คุณภานิชา ศรีอรุโณทัย 400*, คุณกันยารัตน์ จันทรเกตุ และครอบครัว 200*, บริษัท สุวดี เฟอร์นิเจอร์ 500*, คุณสาธิต โกศลอินทรีย์ 500*, คุณวิลาสีนี นาคพรหม 200*
 346. คุณนิภา วิชาญจิตร-คุณอดิศร-คุณนฤมล อาภาสุทธิรัตน์ และคุณมณีจันทร์ ธนพล และครอบครัว รวม 1 ตารางวา*
 347. นายมงคล ทวีวิทย์ 1 ตารางวา*
 348. นายสมเดช งามกมลรัตน์ 1 ตารางวา*
 349. คุณชนินทร์ ศุภรินทร์ 1 ตารางวา*
 350. นายวุฒิพงษ์ แซ่ตั้ง 1 ตารางวา*
 351. อาจารย์ประพันธ์ เพ็งโสภา จ.ชลบุรี 1 ตารางวา*
 352. คุณแม่ซา-คุณสุภาภรณ์ เพ็งโสภา จ.ชลบุรี รวม 1 ตารางวา*
 353. คุณเพ็ญพรรณ ฟูเจริญ จ.ชลบุรี 1 ตารางวา*
 354. คุณทัศนีย์ เตชะพันธุ์พิสุทธิ์ และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 355. นายสเปน ดอนยุ้น และนางสาว ณัฏฐากุญช์ เตชะโชติกาญจน์ กทม. 1 ตารางวา*
 356. คุณสายเพชร เย็นสุวรรณ์ และครอบครัว 1 ตารางวา*
 357. กลุ่มพื่อนกัลยาณมิตร CAT นนทบุรี กท/(มก. บก. รก.) ร่วมบุญผ้าป่า 2280 บาท*
 358. คุณโสมาวดี ฟองสุภา และครอบครัว กทม. ร่วมบุญผ้าป่า 500 บาท*
 359. คุณนฤมล ไอฮารา 2 ตารางวา*
 360. นางสาว ชัญญอร บุบผาสุวรรณ กทม. 2 ตารางวา*
 361. นาง ชลัยย์กรณ์ พุ่มวิวัฒนา กทม. 2 ตารางวา*
 362. นางสาว จินตนา กิติศรีวรพันธ์ กทม. 1 ตารางวา*
 363. คุณปัญญา แตงงาม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ตารางวา*
 364. นายชัยพร รุ่งรักษา-นางสาวเพ็ญจันทร์ พวงต้น กทม. 1 ตารางวา*
 365. นายกฤษณพงศ์ รุ่งรักษา กทม. 1 ตารางวา*
 366. ด.ช.ธีรพงศ์ รุ่งรักษา กทม. 1 ตารางวา*
 367. ด.ญ.อนันญา รุ่งรักษา กทม. 1 ตารางวา*
 368. ด.ช.อภิญญา รุ่งรักษา กทม. 1 ตารางวา*
 369. คุณดวงใจ จตุรภูมิทรัพย์ กทม. 4 ตารางวา*
 370. คุณสธนนทน์ สถิติธนาวิสิฐ กทม. 4 ตารางวา*
 371. คุณกัญญณัฎฐ สถิติธนาวิสิฐ กทม. 1 ตารางวา*
 372. คุณฆณสัณฑ์ สถิติธนาวิสิฐ กทม. 1 ตารางวา*
 373. คุณโชติกา-คุณธเนศ สุพรรณน้อย จ.ยะลา และคุณสมพร อุ่นทอง จ.ร้อยเอ็ด รวม 1 ตารางวา*
 374. คุณวันชัย-คุณชลอ โง้วสกุล และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 375. ร้านไปยาลใหญ่เครื่องทอง กทม. 1 ตารางวา*
 376. คุณชนิตา สุนทรสุขกิจ จ.ขอนแก่น 1 ตารางวา*
 377. คุณณัฐพงษ์ โรจนเพ็ญกุล กทม. 1 ตารางวา*
 378. คุณธนกฤต คงสมกาย และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 379. คุณสายสุนีย์ ขำเนตร และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา
 380. คุณฝุ่งเผ่ง เลี่ยมมินพูล จ.สมุทรปราการ 1 ตารางวา*
 381. คุณอัธยา ประภาสมุทร และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 382. คุณศลิตา เจริญทรัพยานันท์ กทม. 1 ตารางวา*
 383. คุณไกรชยุฒม์ มัดถารัก จ.สุราษฎร์ธานี 1 ตารางวา*
 384. คุณพรพรรณ-คุณแลมเบิร์ต เอบียาทุงกา (สหรัฐอเมริกา) 1 ตารางวา*
 385. คุณแม่จันทร์สมุท ประเคนคชา จ.บึงกาฬ 1 ตารางวา*
 386. คุณสุพล-คุณชฎาณ-คุณชุติรดา-ด.ญ.อรภิชา จันทิตย์ จ.บึงกาฬ 1 ตารางวา*
 387. นายสถิตย์-นางสุรีย์ ภู่คำ (คุณเรียม) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 2 ตารางวา*
 388. นายสมหมาย-นางฉวี มีรักษ์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 5 ตารางวา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.พักทัน)
 389. นางสงกรานต์-นายสุพจน์ คำสี และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 2 ตารางวา*
 390. คุณพ่อภัทร์ วิจัยสุตกิจ กทม. 10 ตารางวา*
 391. คุณทองเจือ เนียมปาน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 ตารางวา*
 392. คุณสุธิมา แซ่อึ้ง-คุณสัมฤทธิ์ คุ้มหน่อแนว จ.สมุทรสาคร รวม 1 ตารางวา*
 393. คุณชภัสปัณฑิตา พิชาภัค 1 ตารางวา*
 394. คุณพิชัย-คุณพิพัฒน์-คุณพิโรจน์-คุณสุภา-คุณธนวันต์-คุณวิญญู-คุณภาริณี จิตเลิศวรวงศ์ รวม 1 ตารางวา*
 395. คุณวณิชยา วงศ์ษา 1 ตารางวา*
 396. คุณนวน-คุณวิไล วงศ์ษา 1 ตารางวา*
 397. กองบุญผ้าป่าสามัคคี คุณรุ่งไพลิน บุตรดาแสง จ.สมุทรสาคร: คุณประทูล บุตรดาแสง 500, คุณชุมพล ยังประสิทธิ์,คุณกนกกาญจน์ จำปาอินทร์,คุณภคนันท์ ลิ้มอานุภาวะ,คุณณิชาภัทร อำนาจพรประสิทธิ์,คุณยียี รวม 600 บาท*
 398. กองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมซื้อที่ดิน วันมาฆะบูชา 22 ก.พ.59 (ใส่บาตรหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์) รวม 8860 บาท*
 399. คุณประสาน ลีลาสกุลธรรม 1 ตารางวา*
 400. คุณภิญรดา อินทสิทธิ์ และครอบครัว 1 ตารางวา*
 401. คุณวิชัย-คุณพิไลลักษณ์-คุณชัชวาล ฉัตรหิรัญทรัพย์ 1 ตารางวา*
 402. คุณปิติพร รุจนเวชช์ จ.กำแพงเพชร 1 ตารางวา*
 403. คุณวรรณา-คุณสมลักษณ์ ศรีเนาวรัตน์กุล 1 ตารางวา*
 404. คุณการุณ-คุณสุรัตน์ กิจคุณาเสถียร 1 ตารางวา*
 405. กองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมซื้อที่ดิน วันวิสาขบูชา 20 พ.ค.59 : คุณอุบลรัตน์ ปัญญาวิชญ์ 500 บาท*,คุณฉวี ศรชัยปลัด 100 บาท*,คุณดุษฎี กทม.599 บาท*,คุณสุภาวดี สิงห์รุ่งสกุล จ.ขอนแก่น 500 บาท*, ผู้ไม่ออกนาม 300 บาท*
 406. คุณสุรพล-คุณวิไลลักษณ์ เต็มธนาภัทร์ และครอบครัว (บมจ.ทีโอที) กทม. 2 ตารางวา*
 407. คุณวีระ-คุณทิพวรรณ-นางสาววรรณวณัช-นายกร สระน้ำ กทม. 1 ตารางวา*
 408. คุณพงษ์ทิพย์ มั่นปาน (น้าปัน) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ตารางวา*
 409. คุณพ่อสิริ-คุณแม่วิไลวรรณ เจริญชนม์กุล และครอบครัว (บริษัท สุริยะผ้านวม จำกัด-Evergreen อ.กระทุ่มแบน) จ.สมุทรสาคร 10 ตารางวา*
 410. คุณจิตรา ว่องสรรพการ และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 411. คุณวิสุทธิ-คุณบุญเจริญ-คุณเสาเอก ขันติกิตติกุล กทม. 10 ตารางวา*
 412. นางสาวดวงพร พรเลิศทรัพย์สิน กทม. 1 ตารางวา*
 413. นายวรินทร์ อวิรุทธ์นันท์ กทม. 1 ตารางวา*
 414. นายกิตติศักดิ์ สนสมบัติ และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 415. น.ว.ท.มานพ และภรรยา จินดาพงษ์ และครอบครัว กทม. 1 ตารางวา*
 416. คุณชัยภัทร วงษ์ดวงคำ (นัฐ) กทม. 1 ตารางวา*
 417. คุณนิรัติศัย-คุณพัชรา-นางสาวนิศารัตน์ เมฆมณี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 ตารางวา*
 418. คุณชวลิต วงศ์บุญเกื้อกูล และครอบครัว กทม. 2 ตารางวา*
 419. คุณพรพรรณ โมรา และครอบครัว ร้านทวีพานิช (สี่แยกไหสี่หู) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 8 ตารางวา
 420. คุณยอดชาย ก้องกังวาฬ และครอบครัว กทม. 4 ตารางวา*
 421. นายหลาย-นางสายหยุด คงสมกาย 1 ตารางวา*
 422. นางอรอุระ จันทรจำนงค์ 1 ตารางวา*
 423. คุณปรุง-คุณอำไพ-คุณสุดาพรรณ เทศถมยา 1 ตารางวา*
 424. คุณศศิโสม เทศถมยา 1 ตารางวา*
 425. คุณสุรพล เทศถมยา และคุณผ่องพรรณ จินพละ 1 ตารางวา*
 426. คุณปิยาภา ศรีสุข 1 ตารางวา*
 427. คุณพรรณผกา คล่องอาวุธ 1 ตารางวา*
 428. คุณภาพร พงษ์เภตรา และด.ญ.มาลิน เสียงหวาน 1 ตารางวา*
 429. คุณตุ้ม-คุณจำลอง เทพมังกร พร้อมบุตรและธิดา 1 ตารางวา*
 430. คุณภูริดา ใสคำพู 1 ตารางวา*
 431. คุณแม่บุญจู พู่ระย้า 1 ตารางวา*
 432. คุณโกวิน-ด.ญ.พชรศมน-ด.ช.ภูศราวิน ใช่วีระ 1 ตารางวา*
 433. คุณโรสนา ปัญญาพฤกษ์ กทม. 1 ตารางวา*
 434. คุณชัชวาล-คุณระเบียบ เหรียญสุวรรณ 15 ซ.ประชาอุทิศ 43/1 กทม. 1 ตารางวา* 

* โอนเงินแล้ว (อักษรสีเขียว) -เมื่อท่านได้โอนเงินทำบุญแล้ว โปรดแจ้งให้รับทราบเพื่อบันทึก

**อยู่ระหว่างบันทึกรายชื่อให้ครบถ้วน..ขอให้กล่าว “คำอธิษฐานทำบุญร่วมซื้อที่ดิน”..ก่อนโอนเงิน

20-05-16-1
คลิกที่ภาพชม 20 พ.ค.59 บุญพิธีผ้าป่าสามัคคี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ร่วมซื้อที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ และเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จ.สิงห์บุรี

U-Gardent8
ขอขอบคุณผู้ร่างแบบพื้นที่เพิ่ม 8 ไร่เศษ (สวนป่า เพื่อปฏิบัติธรรม) โดย คุณวิทยา แวงอุบล

1928900_1168951006490821_1445590753380617605_n
13 มี.ค.59 ร่วมปักธงธรรมจักร บนที่ดิน (8 ไร่เศษ) ที่ซึ่งเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกัน “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ลงชื่อเป็นเจ้าภาพ ร่วมซื้อที่ดินผืนนี้
เพื่องานวิปัสสนาธุระ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จ.สิงห์บุรี
..ชมแฟ้มภาพคลิก… icon-new

วัตถุประสงค์

1) เพื่อซื้อที่ดิน 900 ตารางวา (2 ไร่ 1 งาน) ราคา 900,000 บาท (ผู้ขายบริจาคที่ดิน 800 ตารางวา)

2) เพื่อพัฒนาที่ดินที่ซื้อและที่มีผู้บริจาคให้ รวม 8 ไร่เศษ เช่น งานตอกบ่อบาดาล น้ำอุปโภค-บริโภค งานถมดิน, ขุดสระน้ำขนาดใหญ่, ปลูกสวนป่า และอื่นๆ

เรียน  ท่านเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดินและร่วมกองบุญผ้าป่าฯ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ทุกท่าน
..การร่วมซื้อที่ดินของทุกท่านนี้ได้เป็นประโยชน์สาธารณะให้เชื่อมพื้นที่ดินเป็นผืนเดียวกัน รวม 13 ไร่เศษ เพื่องานวิปัสสนาธุระ

ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และบุญในงานวิปัสสนาธุระ ให้การทำกิจทั้งปวงของท่านทั้งหลาย พึงสำเร็จได้ด้วย ความเพียร และขันติ โดยทั่วกันทุกท่าน เทอญ

 หมายเหตุ
1) ให้ท่านเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดินทุกท่าน อธิษฐานเงินทำบุญร่วมซื้อที่ดิน..ก่อนโอนเงินทำบุญซื้อที่ดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดแจ้งรายชื่อผู้โอนเงินแล้วให้รับทราบ เพื่อการบันทึก * โอนเงินแล้ว และประกาศบนเว็บไซด์ต่อไป เจ้าของเงินก็สามารถเปิดดูรับทราบได้ อุทยานธรรมฯ จะนำยอดเงินทั้งหมดที่ได้รวบรวม ไปอนุโมทนาพร้อมกัน ในบุญพิธี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ใส่บาตรพระประธาน หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) ในวันวิสาขบูชา 20 พ.ค.59 เวลา 13.00 น. ในบุญพิธีผ้าป่าสามัคคี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ร่วมซื้อที่ดินฯ
2) อุทยานธรรมฯ บริการรถ รับ-ส่ง ฟรี วันวิสาขบูชา 20 พ.ค.59 โปรดแจ้งสำรองที่นั่ง 0814245187 (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล) และจัดบวชเนกขัมมะ 20-22 พ.ค.59
3) อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ บอกบุญ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เป็นเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดิน ในโอกาสนี้ โดยมิได้แจกซอง ตามที่ได้ตั้งกุศลจิตเจตนาให้เป็นที่ดิน..แห่งการรวมจิตศรัทธาบริสุทธิ์ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เพื่องานวิปัสสนาธุระ สู่โลกุตตรธรรม

……………………………

คำอธิษฐานทำบุญร่วมซื้อที่ดิน..

ตั้งนะโม (3 จบ)

ข้าพเจ้า…(ชื่อ-สกุล)…ทำบุญ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ร่วมซื้อที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ ในพระพุทธศาสนา บูชาคุณพระรัตนตรัย หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ พระบรมสารีริกธาตุ พระอัครสาวกธาตุ พระอรหันตธาตุ ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จำนวน….ตารางวา (ตารางวาละ 1000 บาท และ/หรือ ตามกำลังศรัทธา)
..ขออานิสงส์บุญ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” นำให้..(ตามปรารถนา)..ได้โอกาสสะดวกในการปฏิบัติธรรมตามแนวทางอริยมรรค ๘ ได้สติปัญญาวิมุติ สู่โลกุตตรธรรม เทอญ.

ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพร่วมซื้อที่ดินทุกท่าน
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี มือถือ 08 1424 5187
www.uthong-udomsub.com

ประกาศเพิ่มเติม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศครั้งที่หนึ่ง วันที่ 13 ธันวาคม 2558

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.