“ควรหัดตาย..เสียก่อนตาย”

1924374_80592213279

ไม่ประมาท..  “ควรหมั่นระลึกถึงความตายอยู่เสมอๆ เพื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
                   เพราะทุกวินาที ที่ผ่านไปๆ เป็นอดีต
                   ..อดีต เปรียบดั่งความตายที่ผ่านพ้นไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้
ให้ตั้งใจมั่นชอบ (สัมมาสติ)..อย่าคิดว่ามีพรุ่งนี้..

 

ผู้ไม่เผลอสติ..ครั้นพิจารณาเห็นที่พึ่งสุดท้ายของจิตอันประเสริฐ นำหลักธรรมมาปฏิบัติให้จิตมีความสุขแท้ ไม่ดำเนินชีวิตให้แก่เปล่า ไม่หายใจทิ้งไปเปล่าๆ แบกขันธ์ ๕ (ร่างกาย) พากันกินเที่ยวที่เกิดโทษ หลงเพลิดเพลินไป จนเจ็บป่วย สร้างเหตุความทุกข์ ซื้อเหตุสร้างความทุกข์ ให้ร่างกาย ซื้อความทุกข์ใส่กาย จนเจ็บป่วยไม่สบายกายในชีวิตบั้นปลายภายหลัง

 

การหัดตาย..ก่อนตาย” การหัดตาย ตอนเป็น ตอนยังมีชีวิต เราได้ฝึกฝนการตั้งจิต/การกำหนดให้จิตเป็นกุศลจิต เราได้ฝึกฝนการตั้งจิต/การกำหนดให้จิตละอกุศล หัดจน..อกุศลตายจากจิต ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้จิตเห็นสุคติจิต (จิตที่เป็นสุข)

 

การหัดตายขณะยังเป็น ยังมีชีวิตอยู่ ดีกว่าไปหัดขณะป่วย ขณะเจ็บหนัก ขณะชราภาพมาก หรือ ขณะกำลังจะตาย ก็คงตั้งกุศลจิตไม่ทัน ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ เพราะไม่เคยฝึกจิตเอาไว้ก่อน เพียงเพราะประมาทคิดว่าอายุน้อย ยังไม่ถึงเวลา ยังไม่ถึงวัย

 

หากตอนเป็นยังตั้งจิตไม่เป็น ตั้งจิตไม่ได้ จะไปหวังให้จิตไปสุคติ ให้จิตสงบก่อนตาย หรือตอนจะตาย ก็ย่อมทำไม่ได้

 

ญาติมิตรมากมายมายืนล้อม ช่วยกันบอกให้ตั้งจิตไปที่ชอบๆ จิตมันก็ไปไม่ได้

 

ให้พระสงฆ์มาจูงนำหน้า เชื่อว่าจะไปสุคติ มันก็ไปไม่ได้

 

เพราะเหตุไม่เคยฝึกฝนจิต ตั้งจิตของตนไว้ในที่ชอบๆ ตามหลักธรรม (กุศลจิต) ดังนั้น

..หากไม่เริ่ม (ปฏิบัติธรรม) ในปัจจุบันให้ดี

ย่อมไม่ส่งผลให้ดี (จิตสุคติ) ในเบื้องหน้า “

 

ในช่วงวัยเยาว์ บิดามารดาพาเราไปวัดทำบุญ เพื่อบ่มเพาะกุศลจิตให้แก่เรา ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น การตอบแทนคุณบิดามารดาของบุตรธิดา จึงให้เรานำพาบิดามารดาไปสู่วิถีการปฏิบัติธรรม เพื่อให้ฝึกฝนสร้างเหตุการตั้งกุศลจิตไว้ เพื่อให้ได้รับผลสุคติจิตในบั้นปลายชีวิต ให้จิตบิดามารดาเข้าถึงธรรม ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนียวจิตแล้ว บุตรธิดาจึงได้ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณบิดามารดาที่เลี้ยงเรามา (กตเวทิตา) อย่างสูงสุด

 

ครั้นเห็นประโยชน์แล้ว ในหมู่ผู้รู้ทั้งหลายจึงได้ชักชวนบิดามารดา ญาติมิตร จัดสรรเวลาหมั่นปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ ตามวัยที่สะดวกและโอกาสสถานที่เหมาะสม บ่มเพาะกุศลจิตที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น และละอกุศลจิตที่เกิดขึ้น ไม่ทำอกุศลทั้งปวง

นั่นแหละ.. ตอนเป็น ควรหัดตาย..เสียก่อนตาย

 

 

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.